اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398
menu

شماره تماس واحدهای پاسخگو ساتنا / پايا

شماره تماس واحدهای پاسخگویی ساتنا

چاپ
شماره تماس واحدهای پاسخگویی ساتنا (سامانه تسویه ناخالص آنی - RTGS) در شبکه بانکی کشور

82331057
82331096
26112014
22913874
26401567
داخلی 3 و 6
88199074
88199084
85932232
85932377
85932378
84842523
84842565
82891316
82891317
66710226
66742302
77619617
77619618
88700923
88700924
22925390
داخلی 1283
89571230
88722832
88724168
28931287
28931282 
88054975
82188307
23095413
23095436
66746799
39512420
88890842
84245313
85573123
85573124
 66735540
84763075
84762252
88836180
84762907
27873066
27873024
27873087
77641943

89590369
43901411
43901413
26215070
26215030
84893377
84893975
22630345
22630348
داخلی 241 و257
29954758
64463637
64572490
64572491
64572494


88316118
88325456
33114146
33955852
در حال حاضر به سامانه ساتنا متصل نمی باشد 


88677854

در حال حاضر به سامانه ساتنا متصل نمی باشد
82133270
82133215
88210007
در حال حاضر به سامانه ساتنا متصل نمی باشد 
کد شهر 021 و مربوط به تهران می باشد.

شماره تماس واحدهای پاسخگویی پایا

چاپ
شماره تماس واحدهای پاسخگویی پایا (سامانه اتاق پایاپای الکترونیک - ACH) در شبکه بانکی کشور

82331095 26112013 26401555 88199074
88199084
85932281
85930
84842785
88362674
82891593
82891165
81562045
88938797
77613771
88700924
 
22925390
داخلی 1242 و 1232
89571228
89571214
88724168
داخلی 1421 و 1422
28931234 82188306
23095413
23095419
66740769
66746439
84245252 85573112
85573118
66735183
66735540
84762906
88833707
27873154
27874027
77684750
77684738
89590368 88172235
داخلی 1955 و 3250
26215062
26215080
84893976 22600665
22606186
64461
29954758
29954771
64572470
64572471
6457229088820254 33114145
33953689
در حال حاضر به سامانه پایا متصل نمی باشد

88677854
در حال حاضر به سامانه پایا متصل نمی باشد 82133215 88210007 در حال حاضر به سامانه پایا متصل نمی باشد
 کد شهر 021 و مربوط به تهران می باشد.