بانک سپه

پرچم ایران
جمعه 25 آبان 1397

شماره تماس واحدهای پاسخگو ساتنا / پايا
شماره تماس واحدهای پاسخگویی ساتنا
چاپ
 
  شماره تماس واحدهای پاسخگویی ساتنا (سامانه تسویه ناخالص آنی - RTGS) در شبکه بانکی کشور


82331057
82331096
 
 
26112014
 
 
 
22913874
26401567
داخلی 3 و 6
 
88199074
88199084
 
 
85932232
85932377
85932378
 

84842523
84842565
 
 
82891316
82891317
 
 
66710226
66742302
 
 
77619617
77619618
 
 
88700923
88700924
 
 

 

22925390
داخلی 1283
 
 
89571230
 
 
 
88722832
88724168
 
 
28931287
28931282 
 
 
88054975
82188307
 
 

23095413
23095436
 
 
66746799
39512420
 
 
88890842
84245313
 
 
85573123
85573124
 
 
 66735540
 
 
 

84763075
84762252
88836180
84762907
27873066
27873024
27873087
 
77641943
 
 
 
89590369
 
 
 
43901411
43901413
 
 

26215070
26215030
 
 
84893377
84893975
 
 
22630345
22630348
داخلی 241 و
257
29954758
64463637
 
 
64572490
64572491
64572494
 88316118
88325456
 
 
33114146
33955852
 
 
در حال حاضر به سامانه ساتنا متصل نمی باشد 
 
 
 
 
 
 
 

88677854
 
 
 
در حال حاضر به سامانه ساتنا متصل نمی باشد 
 
82133270
82133215
 
 
88210007
 
 
 
در حال حاضر به سامانه ساتنا متصل نمی باشد 
 
 کد شهر 021 و مربوط به تهران می باشد.
 
 
شماره تماس واحدهای پاسخگویی پایا
چاپ
 
  شماره تماس واحدهای پاسخگویی پایا (سامانه اتاق پایاپای الکترونیک - ACH) در شبکه بانکی کشور


82331095
 
 
 
26112013
 
 
 
26401555
 
 
 
88199074
88199084
 
 
85932281
85930
 
 

84842785
88362674
 
 
82891593
82891165
 
 
81562045
88938797
 
 
77613771
 
 
 
88700924
 
 
 

 

22925390
داخلی 1242 و 1232
 
89571228
89571214
 
 
88724168
داخلی 1421 و 1422
 
28931234
 
 
 
82188306
 
 
 

23095413
23095419
 
 
66740769
66746439
 
 
84245252
 
 
 
85573112
85573118
 
 
 66735183
66735540
 
 

84762906
88833707
 
 
27873154
27874027
 
 
77684750
77684738
 
 
89590368
 
 
 
88172235
داخلی 1955 و 3250
 

26215062
26215080 
 
 
 84893976
 
 
 
22600665
22606186
 
 
64461
29954758
29954771
 
64572470
64572471
64572290
 88820254
 
 
 
33114145
33953689
 
 
در حال حاضر به سامانه پایا متصل نمی باشد 
 
 
 
 
 
 
 

88677854
 
 
 
در حال حاضر به سامانه پایا متصل نمی باشد 
 
82133215
 
 
 
88210007
 
 
 
در حال حاضر به سامانه پایا متصل نمی باشد 
 
 کد شهر 021 و مربوط به تهران می باشد.