بانک سپه

پرچم ایران
جمعه 25 آبان 1397
مسیر جاری : صفحه نخست > خدمات > معرفی خدمات ارزی

خدمات ارزی
  
  

یکی از انواع روشهای پرداخت در تجارت بین الملل اعتبار اسنادی است که امروزه در جهان کاربرد فراوانی دارد. اعتبار اسنادی تعهد مشروط یک بانک (بنا به درخواست خریدار) می باشد مبنی بر اینکه در مقابل ارائه اسناد مشخص شده و طبق شرایط اعتبار از طرف فروشنده، در مدت معین اقدام به پرداخت به او بنماید.
ادامه

 حواله ارزی صادره outward transfers
 حواله ارزی وارده inward transfers

 وصول چک های ارزی عهده سایر بانک های داخلی در چهارچوب مقررات بانکی و پس از افتتاح حساب ارزی امکان پذیر است.