بانک سپه

پرچم ایران
یکشنبه 29 مهر 1397

مدیریت امور سازمان و برنامه ریزی
چاپ
نام مدیر : سیدمحمدعلی  فتاحی
تلفن :
نمابر :
پست الکترونیک : 

نشانی : تهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه


کدپستی: 1519662840
معاونین :


 

 


زهره  انوری

محمد  متین

 

 

 


اهم وظایف :

کنترل و ارزیابی کلیه عملیات در شبکه بانک به منظور حصول اطمینان از صحت و دقت فعالیت ها.