اینترنت بانک سپهاینترنت بانک
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
چهارشنبه 3 بهمن 1397

مدیریت امور سازمان و برنامه ریزی

چاپ

مدیریت امور سازمان و برنامه ریزی

نام مدیرمحمد یونسی
تلفن
نمابر
ایمیلyounesi@ebanksepah.ir
کد پستی1519662840
آدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه

معاونین

زهره انوری
محمد متین
سیاوش میرزائی کوتنائی


اهم وظایف
کنترل و ارزیابی کلیه عملیات در شبکه بانک به منظور حصول اطمینان از صحت و دقت فعالیت ها.