بانک سپه

پرچم ایران
یکشنبه 2 اردیبهشت 1397

فروش الکترونیکی اوراق مشارکت بازخریدی
چاپ

     فروش الکترونیکی اوراق مشارکت بازخریدی
 
بانک در فروش الکترونیکی اوراق مشارکت بازخریدی، کل اوراق مشارکت بازخرید شده را براساس شماره سریال از سطح شعب جمع‌آوری کرده و آنها را به صورت امانی در بانک نگهداری می‌نماید. با انجام فروش اوراق بازخرید شده به مشتری براساس شماره سریال، مالکیت اوراق مشارکت فروخته شده متعلق به مشتری بوده و به صورت مشاع در یکی از طرح‌های توسعه موجود مشارکت داشته و سود اوراق علی الحساب مصوب این اوراق را دریافت می‌نماید.
 
خدمات و مزایا :
   - عدم پرداخت سود اوراق مشارکت برای دوره قبل، توسط مشتری
   - امکان فروش و بازخرید این اوراق در کلیه شعب بانک
   - نگهداری اوراق به صورت امانی در بانک بدون اخذ کارمزد از مشتری
   - از بین رفتن نگرانی صاحبان اوراق برای مخاطرات ناشی از نگهداری اوراق
 
ویژگی های اوراق مشارکت الکترونیکی:
فروش الکترونیکی اوراق مشارکت بازخرید شده متمرکز و برای کلیه افراد حقیقی و حقوقی قابل انجام است. نرخ سود علی‌الحساب متعلقه، مطابق با نرخ سود علی الحساب مصوّب طرح‌های مربوط به اوراق مشارکت و معادل 20% در سال می‌باشد که سود آن در سررسید کوپن که حداکثر سه‌ ماهه می‌باشد (بستگی به روز خرید و سررسید کوپن اوراق دارد)، پرداخت می‌شود. نرخ بازخرید پیش از سررسید اوراق معادل 19.5% در سال می‌باشد و مشتری در هر مقطعی بخواهد می‌تواند نسبت به فروش اوراق خود اقدام نماید.
 
شرایط و ضوابط:
- مبنای محاسبه سود پرداختی به مشتری مطابق با سود اوراق مشارکت، به صورت روز شمار و با فرمول [36000 / (نرخxروزxمبلغ)] می‌باشد. به عبارت دیگر تمام ماه‌های سال 30 روزه در نظر گرفته می‌شود.
- فروش اوراق مشارکت بازخرید شده بر اساس شماره سریال تخصیص داده شده با ضرایب 50 و 100 میلیون ریالی امکان‌پذیر می‌باشد. همچنین خرید و فروش اوراق مزبور با مضربی از ضرایب فوق امکان‌پذیر است.
- حداکثر مهلت قرارداد فروش الکترونیکی اوراق مشارکت بر اساس تاریخ سررسید اوراق مشارکت طرح‌های سازمان توسعه برق ایران (کد9087) با تاریخ سررسید 1394/11/23، توسعه آب و نیروی مرحله دوم (کد9088) با تاریخ سررسید 1394/12/1، ‌سیمره (کد9181) با تاریخ سررسید 1395/6/1 و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور (کد9182) با تاریخ سررسید 1395/12/22 می‌باشد.
- شرایط عمومی این قرارداد مطابق با شرایط عمومی افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت غیرمتمرکز است.
 
فرم :