اینترنت بانک سپهاینترنت بانک
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
دوشنبه 29 بهمن 1397

اداره کل بازرسی

چاپ

اداره کل بازرسی

نام مدیراسداله  خودستانی
تلفن 84434101 و 84434242-021
نمابر88408947 - 021
ایمیل
کد پستی1567717915
آدرستهران، خیابان شهید مطهری، بعد از چهارراه سهروردی، داخل محوطه باشگاه کارکنان بانک سپه

معاونین

یونس  بازیار اصل
علی اصغر  بشیری
حبیب اله  رحمتی


اهم وظایف
کنترل و ارزیابی کلیه عملیات در شبکه بانک به منظور حصول اطمینان از صحت و دقت فعالیت ها.