اینترنت بانک سپهاینترنت بانک
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
دوشنبه 29 بهمن 1397

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران

چاپ

     طرح صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت «گنجینه امید ایرانیان» از انواع صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت و پیش بینی سود است که تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می کند، از این رو ریسک حداقلی را برای سرمایه گذاران دارد.
سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری بر اساس ارزش خالص دارایی های همان روز و ابطال آنها براساس ارزش خالص دارایی های روز قبل ارائه درخواست صورت می گیرد.
 
شرایط و ضوابط :
 1. قیمت هر واحد سرمایه گذاری در دوره پذیره نویسی اولیه، یک میلیون ریال است، کــه مشتری ملزم به خرید حداقل 10 واحد سرمایه گذاری (معادل 10 میلیو ن ریال) و حداکثر 5 درصد از کل مبلغ ارزش صندوق می باشد.
 2. به ازای کل واحدهای سرمایه گذاری خریداری شده توسط مشتری، یک برگ گواهی سرمایه گذاری توسط شعبه صادر می شود.
 3. مبلغ 20.000 ریال کارمزد به ازای کل مبلغ سرمایه گذاری از مشتریان اخذ می شود.
 
مدارک مورد نیاز :
الف- نحوه سرمایه گذاری در صندوق:
1- تکمیل فرم مشخصات سرمایه گذار و فرم درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
2- صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری در شعب منتخب صورت می پذیرد.
3- ارائه مدارک هویتی شامل:
     - اشخاص حقیقی: اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی
     - اشخاص حقوقی: آگهی تأسیس و آخرین تغییرات، کپی اساسنامه و معرفی نماینده
4- واریز وجه مورد نظر به حساب شماره 1309301239607 نزد شعبه آپادانا بانک سپه
ب- نحوه خروج از صندوق:
با مراجعه به یکی از شعب بانک سپه و طی مراحل ذیل:
1- تکمیل فرم درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری
2- ارائه شناسنامه و کارت ملی
3- تحویل گواهی سرمایه گذاری
4- واریز 95 درصد وجه توسط صندوق به حساب سرمایه گذار و واریز مابقی ظرف حداکثر 7 روز کاری توسط صندوق
 
سایر موارد :
نشانی پایگاه اینترنتی صندوق گنجینه امید ایرانیان: www.ganjinehomidfund.ir