شنبه 5 اسفند 1396

حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه
چاپ

     حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه
 
این حساب در ردیف سپرده های مدت دار است که سپرده گذار وجوه خود را به مدت سه ماه (90 روزه)، چهارماه (120 روزه)، شش ماه (180 روزه) و نه ماه (270 روزه) در اختیار بانک قرار داده و در مدت مذکور دخل و تصرفی در موجودی حساب نمی کند.
 
شرایط و ضوابط:
1- این سپرده برای مدت 3، 4، 6 و 9 ماه افتتاح می گردد و در سررسید، قابل تمدید به مدت مشابه سپرده اولیه خواهد بود.
2- سود سپرده یادشده با شرط حداقل توقف 30 روز، درصورت برداشت قبل از سررسید، به شرح ذیل محاسبه خواهد شد:
          · برداشت بعد از 30 روز و قبل از 90 روز بر اساس نرخ سود سپرده کوتاه مدت عادی، 90 روزه با کسر نیم درصد جریمه متعلقه
          · برداشت بعد از 30 روز و قبل از 120 روز بر اساس نرخ سود سپرده کوتاه مدت عادی
          · برداشت بعد از 120 روز و قبل از 180 روز بر اساس نرخ سود سپرده 120 روزه با کسر جریمه متعلقه
          · برداشت بعد از 180 روز و قبل از سررسید بر اساس نرخ سود سپرده 180 روزه با کسر جریمه متعلقه
3- امکان برداشت قسمتی از سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌ مدت‌ ‌ویژه با ضرایب برداشت پانصد هزار ریالی (500.000 ریال) فراهم می‌باشد.
4- حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه، مبلغ ده میلیون ریال (10.00.000 ریال) می باشد. 
 
 
مدارک مورد نیاز:
الف- مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:
1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ یک قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بیسواد) در صورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب، مشخص شده باشد.
2- ارائه اصل و تصویر کارت ملی یا اصل و تصویر شناسنامه به همراه شماره ملی و کدپستی.
ب- مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:
1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح این نوع حساب در اساسنامه قید شده باشد).
2- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.
3- ارائه اصل و تصویر کارت ملی یا اصل و تصویر شناسنامه به همراه شماره ملی و کدپستی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت (آگهی تغییرات).