دوشنبه 28 اسفند 1396

حساب سپرده قرض الحسنه جاری اشخاص خارجی
چاپ
 
     حساب قرض الحسنه جاری اشخاص خارجی
 
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اتباع بیگانه مقیم ایران و مقیم خارج از کشور با رعایت مقررات مربوطه و با شرایط زیر امکان پذیر می باشد.
 
شرایط و ضوابط :
1- داشتن حداقل 18 سال تمام یا حکم رشد از دادگاه صالحه (داشتن اهلیت) برای اشخاص حقیقی.
2- در مورد اشخاص حقوقی خارجی، ثبت شرکت در ایران الزامی است و می بایست اجازه افتتاح حساب در اساسنامه پیش بینی شده باشد و مدت اختیارات هیئت مدیره منقضی نشده باشد.
3- معرفی دو نفر از مشتریان بانک و یا ارائه معرفی نامه کتبی از جانب یکی از ارگانهای دولتی و یا کنسولگری های سفارتخانه های خارجی یا بانکها و موسسات مالی معتبر خارجی مبنی بر شناسایی و تائید متقاضی.
4- دارابودن گذرنامه و پروانه اقامت معتبر.
5- اخذ نشانی محل اقامت دائم بر اساس مدارک مثبته.
6- اخذ اقرارنامه و تعهد مبنی بر نداشتن تخلف مالی در سایر کشورها.
7- نداشتن سابقه چک برگشتی.
8- نداشتن بدهی غیرجاری در شبکه بانکی.
9- ارائه تأییدیه از وزارت امور خارجه برای سفارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای بین‌الملی.
10- افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی خارجی صرفاً برای شعبه و یا نمایندگی آن که در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است، مجاز می‌باشد.
 
مدارک مورد نیاز:
الف- مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:
1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه برداشت از حساب، مشخص شده باشد.
2- ارائه اصل و تصویر کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی.
ب- مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:
1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب جاری دراساسنامه قید شده باشد).
2- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.
3- ارائه اصل و تصویر کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی اعضا هیئت مدیره و امضاداران مجاز.
4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت (آگهی تغییرات).