بانک سپه

پرچم ایران
یکشنبه 6 خرداد 1397

حساب سپرده قرض الحسنه جاری شرکتهای درشرف تأسیس
چاپ
 
     حساب سپرده قرض الحسنه جاری شرکت های در شرف تأسیس
 
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری به نام شرکت های سهامی عام یا خاص در شرف تأسیس (هنوز به ثبت نرسیده باشند) بلامانع می باشد. حساب به نام «شرکت ...... در شرف تأسیس» افتتاح و وجوه دریافتی به حساب مذکور منظور می گردد. بدیهی است تا انجام تشریفات ثبت شرکت، هیأت مؤسس حق انجام عملیات بانکی و برداشت از حساب را نخواهد داشت و تا قبل از به ثبت رسیدن آن و درج آگهی در روزنامه رسمی کشور دسته چک تسلیم نمی گردد. بر اساس ماده 19 قانون تجارت در صورت عدم ثبت شرکت، استرداد وجوه واریز شده به حساب شرکت در شرف تأسیس، به مؤسسین و پذیره نویسان منوط به ارائه گواهینامه عدم ثبت شرکت از طرف اداره ثبت شرکت ها است.
 
شرایط و ضوابط :
1- داشتن 18 سال تمام یا حکم رشد از دادگاه صالحه (داشتن اهلیت).
2- نداشتن سابقه چک برگشتی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
3- داشتن معرف که در یکی از شعب بانک سپه حساب جاری داشته باشد.
4- حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب جاری اشخاص حقوقی 2.000.000 ریال می باشد.
5- شخص حقوقی باید در داخل کشور و در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و یا «شرکت در شرف تأسیس» باشد.
6- نداشتن بدهی غیرجاری برای اعضای هیأت مدیره.
 
مدارک مورد نیاز :
1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب کوتاه مدت دراساسنامه قید شده باشد).
2- ارائه اصل و تصویر کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی اعضا هیئت مدیره و امضاداران مجاز.
3- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت (آگهی تغییرات).