بانک سپه

پرچم ایران
جمعه 30 شهریور 1397
مسیر جاری : صفحه نخست > خدمات > معرفی خدمات ریالی > حوالجات و چک های بانکی > بـروات

بـروات
چاپ
 
     بروات
 
برات به چک یا سفته یا فته طلب اطلاق می شود که مربوط به شهرستانهای دیگر بوده و صاحب حساب جهت وصول، آنها را به بانک ارائه می دهد.