شنبه 5 اسفند 1396

بـروات
چاپ
 
     بروات
 
برات به چک یا سفته یا فته طلب اطلاق می شود که مربوط به شهرستانهای دیگر بوده و صاحب حساب جهت وصول، آنها را به بانک ارائه می دهد.