یکشنبه 1 بهمن 1396

مدیریت شعب منطقه فارس
چاپ
نام مدیر : محمدعلی  شمشیری

تلفن : 32301643 و 32301540-071

نمابر : 32304861-071
پست الکترونیک : fars@banksepah.ir
نشانی : شیراز، بلوار زند، جنب بیمارستان شهید فقیهی

کدپستی: 7134846968

----------------------------------------

مسئول روابط عمومی منطقه:

تلفن : 32308494-071

----------------------------------------معاونین :

 


 


رضا  فتحی

بیژن  محسنی

هدایت اله منتشر


 


اهم وظایف :

نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.