بانک سپه

پرچم ایران
چهارشنبه 21 آذر 1397

مدیریت شعب منطقه كرمان
چاپ
نام مدیر :  محمدرضا  خضری پور
تلفن : 92 و 32226991-034
نمابر : 32229515-034
پست الکترونیک : kerman@banksepah.ir
نشانی : کرمان، خیابان شریعتی، نرسیده به قدمگاه

کدپستی: 7613997641

----------------------------------------

مسئول روابط عمومی منطقه: علی  باغبان زاده

تلفن :  92 و 32226991-034

----------------------------------------معاونین : 

 


جلال  آیت الهی موسوی

مرتضی  لنگری زاده


 

 


اهم وظایف :

نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.