دوشنبه 28 اسفند 1396

مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی
نام مدیر : سیدعلیرضا  هاشمی
تلفن : 
نمابر : 
پست الکترونیک : 

نشانی : تهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه 12


کدپستی: 1519662840
اهم وظایف :