اینترنت بانک سپهاینترنت بانک
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
چهارشنبه 1 اسفند 1397
مسیر جاری : صفحه نخست > خدمات > معرفی خدمات ریالی > حوالجات و چک های بانکی > بـروات

بـروات

چاپ
بروات

برات به چک یا سفته یا فته طلب اطلاق می شود که مربوط به شهرستانهای دیگر بوده و صاحب حساب جهت وصول، آنها را به بانک ارائه می دهد.