شنبه 4 فروردین 1397

چکهای واگذاری مشتریان
چاپ
 
     وصول چک های واگذاری مشتریان
 
چک هایی هستند که دارنده آن بدون مراجعه به شعبه صادرکننده چک، به شعبه ای که در آن حساب دارد، مراجعه نموده و از بانک تقاضا می کند وجه چک موردنظر را وصول و به حساب وی منظور نماید.
 
شرایط و ضوابط :
1- تکمیل فرم وصول (نمونه77) و پشت نویسی چک توسط مشتری مبنی بر اینکه پس از وصول به حساب واریز گردد.
2- واریز به حساب مشتری یا عودت چک همراه با برگشتی در صورت برگشت چک در روز کاری بعد.