بانک سپه

پرچم ایران
سه شنبه 20 آذر 1397

نرخ سود علی الحساب سپرده های ریالی
چاپ

  نرخ جدید سود علی الحساب انواع سپرده های مدت دار بانک سپه از تاریخ 1396/06/11

نوع سپرده

نرخ سود
علی الحساب

مثال: مبلغ سود به ازای هر 1.000.000 ریال برای انواع سپرده

روز

ماه (30 روز)

انتهای مدت

کوتاه مدت عادی

10%

274 ریال

8.219 ریال

-

بلند مدت 1 ساله

15%

410 ریال

12.329 ریال

150.000 ریال


 * توجه : 
 - مبنای محاسبه پرداخت سود سپرده ها در بانک سپه به صورت روزشمار می باشد.
 - پرداخت سود علی الحساب سپرده کوتاه مدت بر مبنای کمترین مانده حساب در روز محاسبه می گردد.
 - در صورت فسخ سپرده مدت دار، قبل از 30 روز هیچ سودی به آن تعلق نمی گیرد.
 - به استناد نامه شماره 93/76335 مورخ 1393/3/24 بانک مرکزی ج.ا.ا.، مبنی بر ممنوعیت بانکها و مؤسسات اعتباری از ارائه هرگونه سپرده پذیری با سررسید بیشتر از یک سال، افتتاح حساب برای کلیه سپرده های عادی و طرح سمن در سیستم شعب صرفاً به صورت سپرده یک‌ساله صورت می پذیرد. برای سپرده های تمدیدی از تاریخ 1393/4/18 (بیش از یک سال) تاکنون، با توجه به اینکه در قرارداد سپرده‌های سرمایه گذاری، بانک در تمدید سپرده در سررسید وکیل سپرده گذار می باشد، سپرده‌های بیش از یک‌سال در قالب سپرده یک‌ساله به صورت خودکار تمدید خواهد شد.
 
 
 
نرخ سود علی الحساب سپرده های طرح سمن
چاپ
توجه: مدت زمان اجرای این طرح به پایان رسیده است.
  نرخ جدید سود علی الحساب انواع سپرده های مدت دار طرح سمن (سپرده مدت دار نوین)

نوع سپرده

نرخ سود تجمیعی سالانه

مثال: مبلغ سود به ازای هر 1.000.000 ریال

    

در انتهای دوره

کوتاه مدت 180 روزه

15.23%

  

75.107 ریال 

بلند مدت 1 ساله

16.04%

  

 160.400 ریال

 * توجه : 
 - حداقل مبلغ مجاز جهت افتتاح سپرده طرح سمن 1.000.000 ریال می‌باشد و مبالغ مجاز جهت برداشت قسمتی از سپرده، بایستی ضریبی از این مبلغ باشد.
 - پرداخت سود تجمیعی سپرده ها بر مبنای پایان دوره و در سررسید سپرده ها خواهد بود.
 - چنانچه سپرده‌گذار قبل از سررسید اقدام به دریافت قسمتی و یا کل وجه سپرده طرح سمن نماید، سود متعلقه طبق ضوابط بستن سپرده های مدت دار، بر اساس نرخ سود تجمیعی دوره متناظر با مدت سپرده‌گذاری ضمن کسر نیم درصد جریمه، محاسبه و پرداخت می‌گردد.
 - نرخ سود سپرده‌های مشمول طرح در زمان افتتاح و یا تمدید، براساس نرخ سود ابلاغی از سوی بانک مرکزی‌ج.ا.ا تعیین و محاسبه خواهد شد.
 
 
محاسبه سود سپرده های ارزی

  نوع سپرده:
ارائه خدمت افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت ارزی روزشمار به مشتریان متوقف شده است. برای استفاده از محاسبه گر سود سپرده های ارزی، نوع سپرده را «مدت دار» انتخاب نمائید.

  نوع ارز :

  مدت سپرده گذاری :
ارائه خدمت افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت ارزی روزشمار به مشتریان متوقف شده است. برای استفاده از محاسبه گر سود سپرده های ارزی، مدت سپرده گذاری را «3، 6، 9، 12 ماهه» انتخاب نمائید.

  سپرده گذاری از محل :

  نرخ سود قابل پرداخت :
0.75

  مبلغ سپرده :
حداقل مبلغ سپرده 1000 دلار/700یورو می باشد.محاسبه سود براساس آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره و اطلاعات درج شده در این صفحه انجام پذیرفته و درصورت تکمیل دوره سپرده گذاری توسط مشتری، قابل انجام است. شایان ذکر است به آن دسته از سپرده هایی که کمتر از یک ماه در بانک ماندگاری داشته باشند، سودی تعلق نخواهد گرفت.