شنبه 28 مرداد 1396

نرخ سود علی الحساب سپرده های ریالی
چاپ
 
نرخ سود علی الحساب سپرده های طرح سمن
چاپ

  نرخ جدید سود علی الحساب انواع سپرده های مدت دار طرح سمن (سپرده مدت دار نوین)

نوع سپرده

نرخ سود تجمیعی سالانه

مثال: مبلغ سود به ازای هر 1.000.000 ریال

    

در انتهای دوره

کوتاه مدت 180 روزه

15.23%

  

75.107 ریال 

بلند مدت 1 ساله

16.04%

  

 160.400 ریال

 * توجه : 
 - حداقل مبلغ مجاز جهت افتتاح سپرده طرح سمن 500.000 ریال می‌باشد و مبالغ مجاز جهت برداشت قسمتی از سپرده، بایستی ضریبی از این مبلغ باشد.
 - پرداخت سود تجمیعی سپرده ها بر مبنای پایان دوره و در سررسید سپرده ها خواهد بود.
 - چنانچه سپرده‌گذار قبل از سررسید اقدام به دریافت قسمتی و یا کل وجه سپرده طرح سمن نماید، سود متعلقه طبق ضوابط بستن سپرده های مدت دار، بر اساس نرخ سود تجمیعی دوره متناظر با مدت سپرده‌گذاری ضمن کسر نیم درصد جریمه، محاسبه و پرداخت می‌گردد.
 - نرخ سود سپرده‌های مشمول طرح در زمان افتتاح و یا تمدید، براساس نرخ سود ابلاغی از سوی بانک مرکزی‌ج.ا.ا تعیین و محاسبه خواهد شد.
 
 
محاسبه سود سپرده های ارزی

  نوع سپرده:
ارائه خدمت افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت ارزی روزشمار به مشتریان متوقف شده است. برای استفاده از محاسبه گر سود سپرده های ارزی، نوع سپرده را «مدت دار» انتخاب نمائید.

  نوع ارز :

  مدت سپرده گذاری :
ارائه خدمت افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت ارزی روزشمار به مشتریان متوقف شده است. برای استفاده از محاسبه گر سود سپرده های ارزی، مدت سپرده گذاری را «3، 6، 9، 12 ماهه» انتخاب نمائید.

  سپرده گذاری از محل :

  نرخ سود قابل پرداخت :
0.75

  مبلغ سپرده :
حداقل مبلغ سپرده 1000 دلار/700یورو می باشد.محاسبه سود براساس آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره و اطلاعات درج شده در این صفحه انجام پذیرفته و درصورت تکمیل دوره سپرده گذاری توسط مشتری، قابل انجام است. شایان ذکر است به آن دسته از سپرده هایی که کمتر از یک ماه در بانک ماندگاری داشته باشند، سودی تعلق نخواهد گرفت.