شنبه 7 آذر 1394

خدمات ريالي


قرض الحسنه
عقود مبادله ای
                    فروش اقساطی
                    سلف
                    جعاله
                    اجاره به شرط تملیک
عقود مشارکتی
                    مشارکت مدنی
                    مضاربه
عقود تعهدی
                    گشایش اعتبار اسنادی داخلی
                    ضمانت نامه‌های ریالی
نرخ سود تسهیلات
حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت
حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
حساب سپرده کوتاه مدت عابربانک
حساب سپرده کوتاه مدت عابربانک طلایی
حساب سپرده کوتاه مدت ویژه

  
نرخ سود علی الحساب سپرده ها


ضمانت نامه بانکی قراردادی است که به درخواست متقاضی صادر می‌شود و به موجب آن بانک متعهد می‌شود در صورت درخواست ذینفع، طبق متن ضمانت نامه، وجه آن را به وی پرداخت نماید.
انواع ضمانت‌نامه:
1- ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده.
2- ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد( ضمانت نامه حسن انجام کار).
3- ضمانت نامه پیش پرداخت.
4- ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان.
5- ضمانت نامه تعهد پرداخت.
6- ضمانت نامه جهت پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و ترخیص کالا.
7- سایر ضمانت نامه های متفرقه جهت ارائه به دادگاهها، وزارت آموزش عالی، اداره وظیفه عمومی و...
ادامه