پنجشنبه 28 دی 1396

اطلاع رسانی و ثبت درخواست
 
نشانی پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات: http://iets.mporg.ir
 
نشانی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: http://www.setadiran.ir
 
 
مناقصه و مزايده
تعداد موارد يافت شده 0
ردیفنوعموضوعشمارهمهلت دريافت سند
1
آرشيو