اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398

مدیریت شعب منطقه کردستان

چاپ

مدیریت شعب منطقه کردستان

نام مدیرعلیرضا  آئینی
تلفن33566592 - 087
نمابر33566593 - 087
ایمیل
کد پستی6619773543
آدرسسنندج، بلوار شبلی، میدان امام شافعی، بلوار شهید چمران

معاونین

علی  رستمی

مسئول روابط عمومی منطقهبابک  اعتمادی
تلفن125 داخلی 33566596-087

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.