اینترنت بانک سپهاینترنت بانک
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
چهارشنبه 3 بهمن 1397

مدیریت شعب منطقه گيلان

چاپ

مدیریت شعب منطقه گیلان

نام مدیرسلیمان گل محمدی
تلفن33224900 - 013
نمابر33247070 - 013
ایمیلgilan@banksepah.ir
کد پستی4133974933
آدرسرشت، خیابان مطهری

معاونین

رامین آستان کلاشمی
سیدمحمود معصومی

مسئول روابط عمومی منطقهمهرداد طالش پور
تلفن33247879 - 013

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها، اعتبارات، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.