|چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393| |

نرخ سود علی الحساب سپرده های ریالی

  نرخ جدید سود علی الحساب انواع سپرده های مدت دار بانک سپه از تاریخ 9/11/1390

نوع سپرده

نرخ سود
علی الحساب

مثال: مبلغ سود به ازای هر 1.000.000 ریال برای انواع سپرده

روز

ماه (30 روز)

انتهای مدت

کوتاه مدت

7 %

191 ریال

5.753 ریال

-

ویژه (چهار ماهه)

10%

274 ریال

8.219 ریال

32.876 ریال

ویژه (شش ماهه)

12%

328 ریال

9.863 ریال

59.178 ریال 

ویژه (نه ماهه)

15%

411 ریال

12.328 ریال

110.959 ریال 

بلند مدت 1 ساله

17%

 465 ریال

13.972 ریال 

170.000 ریال

بلند مدت 2 ساله

 18.5%

 506 ریال

15.205 ریال

370.000 ریال 

بلند مدت 3 ساله

19%

520 ریال

15.616 ریال

570.000 ریال

بلند مدت 4 ساله

19.5%

534 ریال

16.027 ریال

780.000 ریال 

بلند مدت 5 ساله

20%

548 ریال

16.438 ریال

1.000.000 ریال

 * توجه : 
 - مبنای محاسبه پرداخت سود سپرده ها در بانک سپه به صورت روزشمار می باشد.
 - پرداخت سود علی الحساب سپرده کوتاه مدت بر مبنای کمترین مانده حساب در روز محاسبه می گردد.
 - در صورت فسخ سپرده مدت دار، قبل از 30 روز هیچ سودی به آن تعلق نمی گیرد.
 
چاپ
 
نرخ سود علی الحساب سپرده های طرح سمن

  نرخ جدید سود علی الحساب انواع سپرده های مدت دار طرح سمن (سپرده مدت دار نوین)

نوع سپرده

نرخ سود سالانه

مثال: مبلغ سود به ازای هر 1.000.000 ریال برای انواع سپرده

نرخ بازده دوره

بازده در انتهای دوره

کوتاه مدت 180 روزه

12.22%

6.11%

61.100 ریال 

بلند مدت 1 ساله

18.01%

18.01%

 180.100 ریال

بلند مدت 2 ساله

21.61%

43.22%

432.200 ریال 

بلند مدت 3 ساله

24.67%

 74.01%

740.100 ریال 

بلند مدت 4 ساله

28.25%

   113%

1.130.000 ریال 

بلند مدت 5 ساله

32.51%

162.55% 

1.625.500 ریال 

 * توجه : 
 - حداقل مبلغ مجاز جهت افتتاح سپرده طرح سمن 500.000 ریال می‌باشد و مبالغ مجاز جهت برداشت قسمتی از سپرده، بایستی ضریبی از این مبلغ باشد.
 - پرداخت سود تجمیعی سپرده ها بر مبنای پایان دوره و در سررسید سپرده ها خواهد بود.
 - چنانچه سپرده‌گذار قبل از سررسید اقدام به دریافت قسمتی و یا کل وجه سپرده طرح سمن نماید، سود متعلقه طبق ضوابط بستن سپرده های مدت دار، بر اساس نرخ سود تجمیعی دوره متناظر با مدت سپرده‌گذاری ضمن کسر نیم درصد جریمه، محاسبه و پرداخت می‌گردد.
 - نرخ سود سپرده‌های مشمول طرح در زمان افتتاح و یا تمدید، براساس نرخ سود ابلاغی از سوی بانک مرکزی‌ج.ا.ا تعیین و محاسبه خواهد شد.
 
چاپ