جمعه 23 بهمن 1394

نرخ سود علی الحساب سپرده های ریالی
چاپ

  نرخ جدید سود علی الحساب انواع سپرده های مدت دار بانک سپه از تاریخ 1394/02/15

نوع سپرده

نرخ سود
علی الحساب

مثال: مبلغ سود به ازای هر 1.000.000 ریال برای انواع سپرده

روز

ماه (30 روز)

انتهای مدت

کوتاه مدت

10%

274 ریال

8.219 ریال

-

ویژه (چهار ماهه)

14%

384 ریال

11.506 ریال

46.027 ریال

ویژه (شش ماهه)

18%

493 ریال

14.794 ریال

88.767 ریال 

ویژه (نه ماهه)

20%

547 ریال

16.438 ریال

147.945 ریال 

بلند مدت 1 ساله

20%

 547 ریال

16.438 ریال

200.000 ریال


 * توجه : 
 - مبنای محاسبه پرداخت سود سپرده ها در بانک سپه به صورت روزشمار می باشد.
 - پرداخت سود علی الحساب سپرده کوتاه مدت بر مبنای کمترین مانده حساب در روز محاسبه می گردد.
 - در صورت فسخ سپرده مدت دار، قبل از 30 روز هیچ سودی به آن تعلق نمی گیرد.
 - به استناد نامه شماره 76335/93 مورخ 24/3/1393 بانک مرکزی ج.ا.ا.، مبنی بر ممنوعیت بانکها و مؤسسات اعتباری از ارائه هرگونه سپرده پذیری با سررسید بیشتر از یک سال، افتتاح حساب برای کلیه سپرده های عادی و طرح سمن در سیستم شعب صرفاً به صورت سپرده یک‌ساله صورت می پذیرد. برای سپرده های تمدیدی از تاریخ 18/04/1393 (بیش از یک سال) تاکنون، با توجه به اینکه در قرارداد سپرده‌های سرمایه گذاری، بانک در تمدید سپرده در سررسید وکیل سپرده گذار می باشد، سپرده‌های بیش از یک‌سال در قالب سپرده یک‌ساله به صورت خودکار تمدید خواهد شد.
 
 
 
نرخ سود علی الحساب سپرده های طرح سمن
چاپ

  نرخ جدید سود علی الحساب انواع سپرده های مدت دار طرح سمن (سپرده مدت دار نوین)

نوع سپرده

نرخ سود سالانه

مثال: مبلغ سود به ازای هر 1.000.000 ریال برای انواع سپرده

نرخ بازده دوره

در انتهای دوره

کوتاه مدت 180 روزه

18.50%

9.25%

92.500 ریال 

بلند مدت 1 ساله

21.71%

21.71%

 217.100 ریال

 * توجه : 
 - حداقل مبلغ مجاز جهت افتتاح سپرده طرح سمن 500.000 ریال می‌باشد و مبالغ مجاز جهت برداشت قسمتی از سپرده، بایستی ضریبی از این مبلغ باشد.
 - پرداخت سود تجمیعی سپرده ها بر مبنای پایان دوره و در سررسید سپرده ها خواهد بود.
 - چنانچه سپرده‌گذار قبل از سررسید اقدام به دریافت قسمتی و یا کل وجه سپرده طرح سمن نماید، سود متعلقه طبق ضوابط بستن سپرده های مدت دار، بر اساس نرخ سود تجمیعی دوره متناظر با مدت سپرده‌گذاری ضمن کسر نیم درصد جریمه، محاسبه و پرداخت می‌گردد.
 - نرخ سود سپرده‌های مشمول طرح در زمان افتتاح و یا تمدید، براساس نرخ سود ابلاغی از سوی بانک مرکزی‌ج.ا.ا تعیین و محاسبه خواهد شد.