شنبه 24 بهمن 1394

اولویت های تحقیقاتی
چاپ

اولویت های تحقیقاتی بانک سپه
 
«اولویتهای تحقیقاتی بانک» موضوعات حائز اهمیت و اولویت داری است که با هدف استفاده بهینه و به هنگام از فرصت های پیش روی بانک و شناخت و ارائه راهکارهای مناسب و به موقع برای برطرف نمودن مشکلات و محدودیت های موجود و در چارچوب برنامه راهبردی بانک سپه، برنامه ها و تکالیف اعلام شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سایر نهادهای ذیربط تعیین شده و با استفاده از روشها و ابزارهای تحقیقاتی به اجرا در می آید. این اولویتها در چارچوب رویکردها و سیاستهای تحقیقاتی تعیین شده برای هر سال توسط واحدهای ستادی بانک متناسب با نیازهای تحقیقاتی به اداره کل تحقیقات و کنترل ریسک اعلام خواهند شد.
 
ردیف عنوان اولویت روش یا ابزار انجام اولویت * توضیحات تکمیلی
1

طراحی و پیاده‏سازی راهکار جامع مدیریت نقدینگی در بانک سپه (با تاکید بر مدیریت ریسک نقدینگی و ریسک نرخ سود)

طرح پژوهشی کاربردی دانلود RFP
2

بررسی ظرفیت ها و پتانسیل های اقتصادی و مالی استان ها در راستای افزایش سهم بازار بانک سپه

طرح پژوهشی کاربردی دانلود RFP
3

بررسی تطبیقی و شناسایی ساختار بهینه در حوزه فناوری اطلاعات در بانک های داخلی و خارجی

مقاله سفارشی دانلود فرآیند
4

بررسی و شناسایی روش های ارتقای خدمات ارزی و ارائه راهکارهای متنوع سازی مصارف ارزی

پروژه مطالعاتی کاربردی دانلود فرآیند
5

اجرای مجموعه پروژه های کاربردی برنامه راهبردی بانک سپه

--- ---
   *  ارائه پیشنهادیه طرح پژوهشی کاربردی مطابق با RFP ذیربط خواهد بود؛ که محتوی ذیربط متعاقباً در سایت درج خواهد شد.
 
 

 

پاسخگویی

اداره کل تحقیقات و کنترل ریسک

84433782 و 84433273 و 84433772 - 021

 

نمابر     88646840 - 021


research@ebanksepah.ir نشانی: تهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه نهم.
کد پستی: 1519953111