|شنبه 30 فروردین 1393| |

 

عنوان پایان نامه های دارای اولویت بانک سپه
 
حقوقی
 1. چالش های مترتب بر ماده 14 قانون صدور چک و ارائه راهکارهای پیشنهادی
 2. مشکلات اجرایی ماده 34 قانون ثبت و ارائه راهکارهای برون رفت از آن
 3. تدوین پیشنهادات اصلاحی قابل ارائه جهت اعمال در جریان لایحه اصلاح قانون تجارت در مبحث ضمانت
 4. تدوین راهکارهای عملی برای گذر از خلاءهای اجرایی روش های مبارزه با پولشویی، رشوه و ارتشاء در بانک ها
 5. تبعات حقوقی نقض مندرجات ضمانتنامه های بانکی به واسطه مقررات تحریم یا آرای صادره دادگاه
 6. آثار و جایگاه قانون پولشویی در بانکداری الکترونیک
 
ارزی
 1. شناسایی شاخص‌های اثر گذار بر سنجش عملکرد به منظور هدفگذاری واحدهای ارزی
 2. شناسایی مولفه های تأثیرگذار در اراده بدهکاران به عدم بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی و مشوق های بالقوه برای افزایش تمایل بازپرداخت با توجه به ماهیت و شرایط خاص این گونه تسهیلات
 3. امکان سنجی بکارگیری ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز در عملیات بانکی
 4. چگونگی ارائه خدمت معاملات آتی ارز-ریال جهت پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز در تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی
 5. راهکارهای تجهیز منابع داخلی بانک برای اعطای تسهیلات ارزی
 6. طراحی مدلی برای مدیریت سبد ارزی به منظور افزایش بازدهی تراز ارزی بانک 
 7. شناسایی ابزارها و سامانه های کنترل در مدیریت نقدینگی ارزی با توجه به عدم باز دارندگی مقررات موجود در تخصیص بهینه ارزو رشدچشمگیر مصارف اسکناس و نقود بیگانه 
 8. نحوه توزیع متناسب شعب ارزی بین واحدهای ارزی مناطق تهران
 9. عوامل برون سازمانی مؤثر بر ایفای تعهدات مشتریان در بخش ارز
10. طراحی و تدوین الگوهای تحلیل صورت های مالی بانک در بخش ارز
 
منابع انسانی
 1. تدوین نظام جامع جذب، پرورش و حفظ نیروی انسانی تحصیلکرده با توجه به سیاستها، اهداف و چشم انداز بانک (رساله دکتری)
 2. طراحی الگو و نظام بهره وری مناسب در استفاده بهینه از نیروی انسانی برای کاهش هزینه‌ها
 3. بکارگیری و استفاده بهینه از نیروی انسانی متخصص در فعالیت‌ها و حوزه‌های مختلف بانک
 4. طراحی الگوی رفتاری کارکنان بانک در مقابل تغییر
 5. تخمین منحنی یادگیری برای رده‌های شغلی مختلف در بانک 
 6. تأثیر بکارگیری سیستم مدیریت مشارکتی بر عملکرد واحدهای صف
 7. بکارگیری روش های گردش شغلی، غنی سازی شغلی و توسعه شغلی در واحد‌های مختلف بانک و تأثیر تعاملی آنها بر یکدیگر (رساله دکتری)
 8. فرسودگی شغلی کارکنان صف بانک سپه و تأثیر آن بر عملکرد سازمان
 9. تأثیر خروج نیروهای با تجربه (بازنشستگی، نقل و انتقالات) بر عملکرد بانک
10. شناسایی ریسک های مرتبط با فعالیت های کارکنان شاغل در واحدهای صف
11. سنجش میزان آگاهی کارکنان بخش صف از ابعاد حقوقی فعالیت های روزانه
12. طراحی الگوی مناسب برای سنجش عملکرد آموزشی مناطق با توجه به محدودیت‌ها و امکانات هر منطقه
13. راهکارهای ایجاد جذابیت و نگرش صحیح به مقوله آموزش در بین همکاران به تفکیک رده های شغلی مدیریتی و غیر مدیریتی
14. طراحی و تدوین سیستم نظام ارزیابی عملکرد کارکنان
15. ‌ارزیابی اثر بخشی طرح‌های انگیزشی بر بهبود عملکرد واحدهای صف و ارائه راهکارهای پیشنهادی
16. نقش فرهنگ سازمانی در بهره‌وری کارکنان (ارتقاء تعلق سازمانی)
17. ارزیابی نقش عوامل فیزیکی محیط کار (ارگونومی) بر سلامت و افزایش بازدهی کارکنان
18. سنجش اثرگذاری استرس شغلی در عملکرد کارکنان به تفکیک رده های شغلی (مدیریتی، تخصصی و اجرایی)
19. شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی و غنی سازی شغلی کارکنان در راستای مشتری مداری
20. تدوین الگوی کارآمد و اثربخش دورکاری در بانک سپه 
 
بازاریابی و تبلیغات
 1. شناسایی عوامل مؤثر بر جذب و حفظ مشتریان نمونه
 2. ارزیابی اثربخشی و کارایی تبلیغات بانک سپه در رسانه های مختلف
 3. سنجش میزان تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی بر تجهیز منابع بانک (به تفکیک سپرده ها)
 4. ارزیابی اثربخشی و کارایی هر یک ازکانالهای ارتباطی مشتریان با بانک
 5. شناسایی انتظارات و توقعات مشتریان بانک و ارائه الگوی جامع از سطح انتظارات وتوقعات مشتریان از خدمات بانک به منظور تدوین استراتژیهای بازاریابی مطلوب (مطالعه منطقه‌ای) (رساله دکتری)
 6. شناسایی عوامل تأثیر گذار در جذب و حفظ مشتریان جدید و وفاداری آنها و طراحی و تبیین الگوی وفاداری مشتریان (با تأکید بر یکی از انواع خدمات)
 7. ارزیابی تصور عمومی از بانک سپه به تفکیک گروه های اجتماعی
 8. سنجش میزان تأثیر بکارگیری ابزارهای الکترونیکی درمقایسه با ابزارهای سنتی (به تفکیک خدمت)
 9. مقایسه تطبیقی الگوهای بازاریابی در نظام بانکداری بدون ربا در کشورهای اسلامی
10. تحلیل آماری مراجعات به بانک ها در دوره های زمانی مختلف (ساعت، روز، ماه و...)
11. آسیب شناسی سهم بازار بانک سپه در مناطق آزاد و راهکارهای افزایش آن
12. شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد منابع پایدار در بانک و اثرات آن در تخصیص بهینه منابع
13. انتخاب شیوه های مناسب تبلیغات برای جذب مشتریان با توجه به ویژگی های منطقه ای
14. تأثیر خدمات نوین بانکی بر بهبود خدمت رسانی به مشتریان
15. نقش واحد روابط عمومی بانک در وفادارسازی مشتریان
16. امکان سنجی ارائه خدمات بانکداری اختصاصی (Private Banking) و تأثیر آن بر سودآوری بانک
17. آسیب شناسی کاهش سهم بازار سپرده های بانک سپه و ارائه راهکارهای ارتقای آن
18. ارائه راهکارهای اصلاحی برای افزایش تعداد مشتریان فعال حساب های قرض الحسنه جاری بانک
19. سنجش اثربخشی تبلیغات رسانه ای بانک سپه و تدوین استراتژی مناسب تبلیغات با توجه به اثربخشی روشهای مختلف
20. تحلیل محتوی مطبوعات و خبرگزاریها و تدوین استراتژی ارتباط رسانه ای مؤثر در بانک سپه
21. سنجش اثربخشی ابزارهای نوین اطلاع رسانی و ارایه استراتژی کاربردی
22. طراحی الگوی بهینه اطلاع رسانی و فرهنگ سازی از طریق نشریات درون سازمانی (بولتن داخلی)
23. ارزیابی عملکرد مرکز ارتباط 1557 بانک سپه و سنجش میزان رضایتمندی مشتریان از آن و ارائه راهکارهای پیشنهادی
24. سنجش رضایت کارکنان و مشتریان از سایت اینترنتی بانک سپه و ارائه راهکارهای پیشنهادی
25. آسیب شناسی و ارزیابی کارایی بروشورهای موجود در شعب و نیازسنجی واحدها به سایر بروشورها (مشتریان و کارکنان)
26. اولویت بندی عوامل مؤثر بر رضایت و نارضایتی مشتریان از کیفیت خدمات بانکی
27. بخش بندی مشتریان براساس چرخه عمر آنها در حوزه خدمات مختلف بانک
28. شناسایی و بخش بندی بازارهای هدف به تفکیک هر گروه از مشتریان موجود در مناطق
29. ارائه راهکارهای پیشنهادی برای جذب مشتریان خاص سیستم بانکی (زنان، کودکان و...)
30. چالش‌های پیش‌روی اجرایی شدن بانکداری اختصاصی در بانک سپه
31. چالش‌های پیش‌روی اجرایی شدن بانکداری شرکتی در بانک سپه
 
بانکداری الکترونیک
 1. مدیریت امنیت اطلاعات و مدیریت مخاطرات در سیستم‌های بانکداری الکترونیکی
 2. شناسایی نقاط ضعف موجود پیرامون زیر ساخت‌های بانکداری الکترونیکی در بانک سپه و ارائه راهکار‌های عملیاتی
 3. شناسایی آسیب های احتمالی در گذر از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی در بانک سپه
 4. تدوین سیاست های اجرایی در خصوص تأثیر بکارگیری RTGS بر مدیریت نقدینگی
 5. تأثیر راه اندازی سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیکی بر مدیریت نقدینگی بانک
 6. نقش آموزش کارکنان در افزایش انگیزه مشتریان به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک
 7. مقایسه‌ خدمات بانکداری الکترونیکی بانک سپه با سایر بانک ها و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای توسعه و بهبود آن
 8. شناسایی شیوه های بهینه فرهنگ سازی و آموزش اقشار مختلف جامعه برای استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک بانک سپه
 9. ارزیابی زیرساختهای حفاظت از اطلاعات و امنیت شبکه ارتباطی بانک و مدیریت بخش IT با استفاده از روشهای استاندارد (مختص کارکنان دانشجوی بانک سپه)
10. الگوی توسعه بانکداری مجازی در افزایش استفاده خانوارها از خدمات بانکی (نظیر ATM ، POS، اینترنت، موبایل بانکینگ و...) بانک سپه
11. نظارت الکترونیک و مبارزه با پولشویی در سیستم‌های بانکداری الکترونیک
 
مدیریتی
 1. شناسایی عوامل مؤثر در بهبود ارتباطات و ایجاد همدلی سازمانی
 2. بررسی نقش سیستم‌های اطلاعات مدیریت در بهبود فرآیند تصمیم‌گیری مدیران به تفکیک واحدها
 3. تاثیر تفویض اختیار بر بهبود عملکرد شعب و ارزیابی مقایسه‌ای آن با سایر بانک‌ها
 4. طراحی الگوی بهینه تصمیم‌گیری در مدیریت با تأکید برتمرکززدایی
 5. بکارگیری مدل‌های نوین تصمیم‌گیری در بخش‌های مختلف بانک
 6. اثرگذاری برنامه‌ریزی شغلی بر توانمندسازی کارکنان
 7. آسیب‌شناسی سبک‌های مدیریتی موجود در واحدهای صف از دیدگاه کارکنان
 8. نقش فرهنگ سازمانی در اجرای صحیح قوانین مبارزه با پولشویی
 9. تأثیر هوش تجاری بر بهبود روند جذب منابع و ارائه خدمات به مشتریان با رویکرد کارآفرینانه سازمانی بانک سپه
10. تأثیر گرایش کارآفرینی بر ایجاد مزیت رقابتی و ارتقای رضایت مشتریان
11. اثر‌گذاری اختیارات مسئولین شعب در عملکرد شعبه و میزان بهره‌وری آن به تناسب میزان اختیارات تفویضی
12. تأثیر فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی (ارزیابی عملکرد، برنامه‌ریزی شغلی، مشارکت کارکنان و...) بر عملکرد مالی بانک
13. طراحی و تدوین سبک مناسب رهبری برای ارتقای سطح عملکرد کارکنان صف و ستاد بانک
14. تأثیر فناوری پیشرفته و نوین بر رضایت شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان
15. تأثیر به کارگیری الگوی شایستگی مدیران و ارتباط آن با بهبود عملکرد و بهره‌وری سازمانی
16. شناسایی روشهای جذب منابع مختلف بانکی در سطح مناطق براساس فرهنگ بومی استان
17. شناسایی سطوح نیازهای مشتریان بانک و طبقه‌بندی نیازهای آنان در سطح استان
18. آسیب‌شناسی عملکرد بانک در فرآیند رقابت با سایر بانک‌های دولتی و خصوصی در سطح استان
 
مدیریت فرآیندها
 1. ارائه الگوی مناسب برای گسترش شبکه شعب با توجه به تغییرات فناوری و توسعه بانکداری الکترونیک
 2. تدوین راهکارهای اجرایی برای تبدیل سریع وثایق ملکی به دارایی ها سودآور
 3. راهکارهای کاهش دوباره کاری ها و عملیات تکراری و زائد در فعالیت های بانک و تأثیر آن بر سودآوری
 4. طراحی مدل بهینه تعداد گیشه‌ها و دوایر شعب برای رعایت مدت زمان توقف استاندارد مشتری درشعب
 5. سنجش اثربخشی عملکرد باجه های تحت پوشش شعب و دستگاه های ATM بر بهبود شاخص های مالی شعب و افزایش رضایت مشتریان
 6. آسیب شناسی روش های فعلی تدارکات و طراحی و ارائه الگوی بهینه برای آن
 7. تأثیر استفاده از شرکت های محلی در پشتیبانی تجهیزات شعب به جای استفاده از رویکرد تمرکز در قراردادها
 8. مقایسه تطبیقی عقود در نظام بانکی ایران با موفق ترین الگو در نظام بانکداری اسلامی در دنیا
 9. امکان سنجی گذر از سیستم بانکداری سنتی به بانکداری مجازی در بانک سپه
10. ارائه راهکارهای لازم به منظور تسریع در فروش املاک تملیکی بانک از طریق مزایده
11. طراحی و استقرار نظام جامع رسیدگی به شکایات و اعتراضات مشتریان در حوزه های مختلف (رساله دکتری)
12. شناسایی مزیت های رقابتی پایدار شعب منطقه و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای توسعه و ارتقاء آن
13. راهکارهای گذر از ساختار سنتی بانک به یک سازمان دانش محور، استراتژی محور و پویا
14. ارائه راهکارهایی به منظور بهینه سازی سیستم نظارتی و کنترلی داخلی بانک (مختص کارکنان دانشجوی بانک سپه)
15. مشکلات و نارسائیهای سیستم پولرسانی بانک و ارائه راهکارهای پیشنهادی 
16. شناسایی عوامل موثر بر نوآوری در خدمات در جهت ایجا مزیت رقابتی
17. شناسایی مولفه‌های موثر برای بهبود فضای فیزیکی شعب و تاثیر نوع امکانات محیط در افزایش جذابیت شعبه برای مشتری و افزایش بازدهی کارکنان
18. تاثیر و ارتباط عملکرد واحدهای پشتیبانی و خدمات مناطق در مقایسه و همراه با سایر واحدهای ستاد در خدمات‌رسانی مطلوب به واحدهای صف
 
اقتصادی
 1. تأثیر سیاست های دستوری تعیین نرخ سود بر وضعیت و عملکرد بانک سپه
 2. راهکارهای جذب نقدینگی مازاد جامعه
 3. اثرات مالیات بر ارزش افزوده بر وضعیت بانک ها و محصولات بانکی
 4. تأثیر فرصت های جایگزین جذب منابع موجود در اقتصاد بر خروج منابع از سیستم بانکی
 5. چگونگی اثرگذاری اجرای سیاست های برنامه پنجم توسعه کشور بر بانک سپه
 6. اثرات تحقق سیاست های کلی اصل 44 بر بانک سپه
 7. طراحی و استقرار سیستم تعیین بهای تمام شده پول در بانک
 8. بهینه سازی تخصیص منابع بانک در حوزه های مختلف
 9. سنجش کارایی و هم افزایی شرکت های زیر مجموعه بانک با تأکید بر صرفه های تنوع
10. شناسایی سناریوهای پولی و مالی مناسب در هنگام وقوع بحران در بانک
11. ایجاد بانک جامع اطلاعاتی اقتصادی، فنی و مالی از طرح‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی
12. اندازه‌گیری میزان تاثیر‌پذیری ریسک‌های اعتباری از شوک‌های بیرونی اقتصاد
13. اندازه‌گیری میزان تاثیر‌پذیری ریسک‌های نقدینگی از شوک‌های بیرونی اقتصاد
 
مالی
 1. ارزیابی هزینه خدمات بانک به تفکیک نوع خدمت
 2. تعیین ترکیب بهینه منابع در بانک سپه و تعیین اثرات آن بر بهای تمام شده پول
 3. تأثیر توسعه خدمات بانکداری نوین بر درآمدهای کارمزدی
 4. تأثیر تعداد شعب در سهم بازار و سودآوری بانک
 5. شناسایی ابزارهای تامین مالی مشتریان در عرصه تجارت بین الملل با توجه به منافع و مصالح بانک
 6. شناسایی روش های کنترل و کاهش هزینه‌های غیر عملیاتی و سربار در مناطق بانک سپه
 7. مدیریت بهینه نقدینگی در مناطق بانک سپه و ارائه راهکارهای اجرایی
 8. شناسایی راهکارها و تدوین طرح هایی به منظور افزایش انواع سپرده ها (با تأکید بر سپرده های ارزان قیمت)
 9. استقرار حاکمیت شرکتی در بانک
10. ارتباط بین ساختار مالی و میزان سودآوری بانک
11. بررسی هزینه‌های مترتب بر سیستم بانکی ناشی از فقدان ابزارهای لازم در بازار بین بانکی ریالی و ارزی
12. بررسی جهت و نحوه ارتباط بین مصارف و منابع منطقه در راستای بهبود و جذب سپرده‌ها و تجهیز منابع منطقه
13. بررسی راه‌کارهای متنوع‌سازی پورتفوی درآمدی و افزایش سهم درآمدهای غیرتسهیلاتی در پرتفوی بانک
14. تأثیر محدودیت‌‌های مقرراتی و نظارتی بر سودآوری بانک‌ها
 
اعتباری
 1. نقش اعتبارات اسنادی داخلی و ضمانتنامه های بانکی در تجهیز منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آن
 2. نقش وثایق در مدیریت ریسک اعطای تسهیلات
 3. تأثیر اعطای تسهیلات تکلیفی بر وضعیت بانک سپه
 4. طراحی مدل تعیین حداکثر تعهدات قابل پذیرش از سوی بانک سپه (با تأکید بر مدیریت اقلام زیر خط شامل تعهدات ناشی از تنزیل بروات، صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبارات اسنادی)
 5. تأثیر سیاست های اعتباری بانک بر روند تجهیز منابع
6. بررسی علل عدم بکارگیری صحیح ابزارهای بانکی (قراردادهای عقود مختلف) در راستای اثر‌گذاری عقود اسلامی در معاملات
7. بررسی میزان اثر‌گذاری ریسک عملیاتی بر افزایش ریسک اعتباری بانک
8. طراحی مدل بهینه برای ترکیب سبد تسهیلات اعطایی بانک
9. بررسی آثار کاهش نرخ سود تسهیلات در روند فزاینده مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول و سررسید گذشته
 

پاسخگویی
اداره کل تحقیقات و کنترل ریسک

84433273 و 84433772 - 021

 

نمابر     88646840 - 021

 

research@banksepah.ir 

نشانی: تهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه نهم.
کد پستی: 1519953111
چاپ