یکشنبه 30 فروردین 1394

 

عنوان پایان نامه های دارای اولویت بانک سپه
 
امور حقوقی
 1. قوانین و مقررات مربوط به ورشکستگی به منظور جلوگیری از استفاده ابزاری از آن توسط بدهکاران بانکی در فرار از پرداخت مطالبات بانک ها
2. اختصاص شعبی از دادگاه ها برای رسیدگی به دعاوی بانک ها
3. آثار حقوقی معاملات آتی و جایگاه آن در طراحی ابزارهای پولی و مالی اسلامی طرح
 
امور ارزی
1. رابطه میان سبد تعیین برابری ریال با سبد ذخایر ارزی کشور در مدیریت بازار ارز
2. عملکرد صندوق توسعه ملی در ثبات، رشد اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری
3. آثار تحریم ها بر تغییر سیاست های ارزی بانک مرکزی و آثار مالی آن بابت واردات کالا
4. راهکارهای تک نرخی شدن ارز و آثار و تبعات آن
5. روش های مختلف تأمین مالی کالاهای وارداتی
 
امور منابع انسانی
1. شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر انگیزش و ارتقای بهره وری نیروی انسانی
2. تأثیر هوش هیجان بر عملکرد کارکنان بانک
3. تأثیر جابجایی کارکنان در سطوح مختلف شغلی بر رضایت مندی آنان
4. سنجش میزان بکارگیری و استفاده بهینه از نیروی انسانی متخصص در فعالیت ها و حوزه های مختلف بانک (همکار)
5. بکارگیری روش های گردش شغلی، غنی سازی شغلی و توسعه شغلی در واحدهای مختلف بانک و تأثیر تعاملی آنها بر یکدیگر
6. نقش فرهنگ سازمانی در عملکرد کارکنان (ارتقاء تعلق سازمانی)
7. تأثیر محدودیت های قانونی استخدام نیروی انسانی بر عملکرد شعب در قالب نظام یکپارچه
و اثر آن بر انگیزش و روحیه کارکنان
8. آسیب شناسی علل بروز تخلف در برخی از کارکنان و ارائه راهکارهای اجرایی برای کاهش آن (همکار)
9. تأثیر کار تیمی بین واحدها بر انگیزش و بهره وری کارکنان
10. استقرار سیستم آموزش مجازی کارکنان LMS با تکیه بر تجربیات سایر بانک ها و ارائه راهکارهای عملی پیاده سازی و اجرای اثربخش
11. تخمین منحنی یاد گیری برای رده های شغلی مختلف در بانک
12. سنجش میزان آگاهی کارکنان بانک از ابعاد حقوقی فعالیت های بانکی
13. نقش مدیریت منابع انسانی بانک در اجتماعی کردن، آشناسازی، آموزش و توسعه کارکنان
14. عوامل مؤثر بر عدالت سازمانی و ارائه راهکارهای عملی به منظور ارتقای احساس عدالت سازمانی در بانک سپه
15. شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد فشارهای عصبی و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان
16. تأثیر پاداش های نقدی و غیرنقدی، طرح های پرداخت و مزایا بر عملکرد کارکنان بانک (همکار)
17. تأثیر سلامت روانی و جسمی کارکنان بر عملکرد آنان
18. تأثیر چابکی منابع انسانی سازمان بر عملکرد آن
19. اثربخشی برنامه های آموزشی در عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات معوق
20. بهینه سازی سیستم نیازسنجی آموزشی مشاغل و شاغلان بانک سپه با توجه به پیشرفت های اخیر در دانش بانکداری
21. ایجاد سیستم جانشین پروری (بررسی و تحلیل الزامات اجرایی جانشین پروری)
22. آسیب شناسی و نیازسنجی آموزش پرسنل بانک سپه و طراحی دوره های آموزشی
23. ارزیابی اثربخشی عملکرد آموزشی با توجه به طرح برون سپاری
24. آسیب شناسی اجرای طرح برون سپاری در بانک سپه
25. مهارت های مؤثر در تحول آفرینی و اثربخشی
26. ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی با توجه به مدل سالیوان
27. گذر از سیستم آموزش حضوری به آموزش غیرحضوری (مجازی)
28. ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی با توجه به مدل کرک پاتریک
 
امور بازاریابی و تبلیغات
1. عوامل مؤثر بر ترجیحات مشتریان در انتخاب یک بانک
2. کارایی شیوه های مختلف تبلیغات در کشور و ارائه الگوی اندازه گیری کارایی تبلیغات بانک سپه
3. طراحی الگویی به منظور جذب و نگهداری مشتریان نمونه
4. شناسایی روش های کارآمد بازاریابی بر اساس ویژگی های خاص مناطق جغرافیایی مختلف بانک
5. سنجش میزان رضایت مشتریان از ارتباطات، اطلاع رسانی و پاسخگویی بانک سپه در مقایسه
بانک های دیگر
6. شناسایی و تعریف بازارهای کسب و کار موجود برای حفظ و جذب مشتریان جدید
7. بررسی شیوه های نوین مدیریت ارتباط با مشتریان( CRM )
8. آسیب شناسی سهم بازاری سپرده های بانک سپه در مناطق جغرافیایی و ارائه راهکارهای ارتقای آن
9. شناسایی و بخش بندی بازارهای هدف به تفکیک هر گروه از مشتریان موجود در مناطق مختلف بانک
10. شناسایی مشکلات خدمت رسانی به مشتریان در شعب و ارائه راهکار
11. بخش بندی گروه های پذیرنده مجازی و طراحی برنامه های بازاریابی ویژه آنها
12. بخش بندی گروه های مشتریان استفاده کننده از کانال های بانکداری الکترونیک و طراحی برنامه های بازاریابی ویژه آنها
13. مطالعه تطبیقی شیوه های نهادینه سازی فرهنگ بازاریابی و مشتری مداری کارکنان شعب در بانک های معتبر دنیا در راستای ارتقای سطح بازاریابی کارکنان شعب
14. امکان سنجی ارائه خدمات بانکداری اختصاصی با تأکید بر سودآوری بانک
 
IT
1. واکاوی موانع پذیرش و استفاده از کانال های پرداخت الکترونیک (اینترنت، موبایل و تلفن) از سوی مشتریان در بانک سپه
2. شناسایی پذیرندگان ارزش آفرین و ارائه الگوی بهینه برای جذب آنها در حوزه توسعه پایانه های فروش در بانک سپه
3. شناسایی و ارزیابی مکان های مستعد و ارائه الگوی مکان یابی بهینه برای نصب خودپردازهای سالنی
4. شناسایی و ارزیابی مکان های مستعد و ارائه الگوی مکان یابی بهینه برای نصب دستگاه های کیوسک
5. طراحی خدمات جدید بانکداری الکترونیک و بررسی امکان ارائه آن در بانک سپه
6. مقایسه خدمات بانکداری الکترونیک بانک سپه با سایر بانک ها و ارائه راهکارهای عملیاتی به منظور توسعه و بهبود خدمات
7. شناسایی شیوه های بهینه فرهنگ سازی و آموزش اقشار مختلف جامعه برای استفاده از خدمات
بانکداری الکترونیک 
 
امور سازمان و برنامه ریزی
1. بررسی خدمات بانک های موفق (اعم از بانک های خارجی و داخلی) برای توسعه و گسترش خدمات بانکی به منظور پیاده سازی در بانک سپه
2. ارائه راهکارهای اجرایی برای اصلاح مصرف و استفاده بهینه از امکانات بانک سپه
3. آسیب شناسی خدمات فعلی بانک سپه و ارائه راهکارهای پیشنهادی به منظور بهبود مستمر خدمات بانکی
4. شناسایی ابزارها و راهکارهای مورد نیاز برای چابک شدن و سازگاری با محیط متغیر
5. طراحی نظام ارزیابی عملکرد واحدهای ستاد بانک سپه
6. تدوین نظام جامع سنجش "سودآوری مشتریان"
7. آسیب شناسی علل قطع مراودات مشتریان بانک سپه
8. ارائه الگوی کشف و حل مسئله در بانک سپه با استفاده از متدولوژی Triz
 
امور پشتیبانی و خدمات
1. مهندسی مجدد فرآیندهای خرید و تدارک کالا و خدمات بانک سپه
2. ارائه مدلی (مدل ریاضی) برای انتخاب تأمین کنندگان
3. ارائه مدلی برای بررسی عملکرد تأمین کنندگان
4. ریسک های اجرای تدارکات الکترونیک
5. تحلیل هزینه فایده استقرار سیستم های هوشمند در ساختمان های بانک
6. آسیب شناسی فعالیت های انبارداری در بانک سپه و طراحی سیستم مناسب و کارآمد
7. روش شناسایی مدل جریان بهینه انرژی در ساختمان های بانک سپه
8. ارائه مدلی برای اولویت بندی تعمیرات اساسی شعب شهر تهران
9. اثر تخصیص هزینه های تجهیزات و تعمیرات بر عملکرد شعب
10. شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر موفقیت و یا عدم موفقیت پروژه های برون سپاری امور خدماتی
11. مقایسه تطبیقی فضای کاری مورد نیاز برای هر کارمند در واحدهای سایر بانک ها و ارائه الگوی مناسب برای بانک سپه
 
امور اقتصادی
1. الگوی بهینه تخصیص اعتبارات بانکی به بخش های مختلف اقتصادی در راستای دستیابی به رشد مستمر بانک سپه
2. شناسایی ظرفیت های درآمدزایی و مدیریت هزینه ها در حوزه تسهیلات و خدمات
3. آسیب شناسی و ارائه الگوی جامع به منظور ارزیابی اقتصادی طرح های اعتباری
 
امور مالی
1. طراحی الگوی تعیین اهداف سپرده ها با رویکرد عملی
2. بررسی و تعیین قیمت تمام شده محصولات و خدمات بانکی به تفکیک نوع خدمت (یک خدمت) (همکار)
3. تعیین پرتفوی بهینه دارایی ها و بدهی های ریالی بانک سپه (همکار)
4. تعیین پرتفوی بهینه دارایی ها و بدهی های ارزی بانک سپه (همکار)
5. ارائه مدلی برای بهینه سازی ترکیب دارایی ها و بدهی های بانک
6. آثار ناشی از ایجاد مطالبات معوق بر صورت های مالی بانک (همکار)
7. مطالعه تطبیقی ساختار صورت های مالی بانک های داخلی با سایر بانک های دارای بانکداری بدون ربا در دنیا (همکار)
8. شناسایی و امکان سنجی تبدیل دارایی های ثابت غیرسودآور به دارایی های مولد
 
امور اعتباری و مطالبات
 1. نقش وثایق و تضامین در مدیریت ریسک اعطای تسهیلات و ارتباط آن با معوق شدن تسهیلات (همکار)
2. تعیین شاخص ها و راهکارهای نظارت اثربخش بر مصارف در بانک
3. راهکارهایی برای صدور و مطالبه ضمانت نامه های ارزی و نقش آن در زمان تحریم
4. تأثیر ساماندهی اعتبارات خرد در انضباط مالی بانک
5. کنترل و نظارت بر مصرف تسهیلات (سرمایه در گردش)
 
امور بازرسی
1. مطالعه تطبیقی سیستم های رسیدگی به شکایات و درخواست های مشتریان بانک سپه و ارائه الگوی کارآمد برای بانک سپه
2. مطالعه تطبیقی نظام های بازرسی و حسابرسی از راه دور بانک سپه با سایر بانک های پیشرو دنیا
3. آسیب شناسی و ارائه الگویی برای نظام نظارت بر عملکرد کارکنان و عملیات اجرایی شعب
در بانک سپه
 
امور پولشویی
1. مطالعه تطبیقی کنترل بر خط و از راه دور شعب از منظر مبارزه با پولشویی در بانک سپه با سایر بانک های پیشرو دنیا
 
نظام پیشنهادها
1. تأثیر سبک مدیریتی بر عملکرد نظام پیشنهادها
2. موانع و مشکلات اجرایی نظام پیشنهادها در بانک سپه و مقایسه تطبیقی آن با سایر بانک ها
3. روش های افزایش تفکر خلاق در نظام پیشنهادها
4. تأثیر نظام پیشنهادها در پیشبرد و توسعه اهداف بانک در حوزه بانکداری الکترونیک با رویکرد بهینه‌سازی فرآیند نظام پیشنهادها
 
امور ریسک
1. پیش بینی رتبه اعتباری با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان
2. تحلیل ریسک اعتباری با استفاده از رگرسیون لجستیک، شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک
3. ارزیابی ریسک اعتباری با استفاده از متدلوژی جنگل های تصادفی
4. مدل سازی ریسک نقدینگی با استفاده از شبکه های عصبی
5. بهینه سازی پرتفوی تسهیلاتی با استفاده از الگوریتم مورچگان
6. تعیین سرمایه احتیاطی برای ریسک عملیاتی در بانک سپه با استفاده از رویکرد TSA  
 

پاسخگویی

اداره کل تحقیقات و کنترل ریسک

84433273 و 84433772 - 021

 

نمابر     88646840 - 021

 

research@ebanksepah.ir نشانی: تهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه نهم.
کد پستی: 1519953111