دوشنبه 27 آذر 1396

اداره کل بازرسی
چاپ
نام مدیر : محمدحسین  ایرانمنش
تلفن : 84434101 و 84434242-021
نمابر : 88408947-021
پست الکترونیک : 

نشانی : تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از چهارراه سهروردی، داخل محوطه باشگاه کارکنان بانک سپه


کدپستی: 1567717915

معاونین : 

 


علی اصغر  بشیری کوتنائی

سیدرضا  دهقان نیری

محمدحسن  شربف


 


اهم وظایف :

کنترل و ارزیابی کلیه عملیات در شبکه بانک به منظور حصول اطمینان از صحت و دقت فعالیت ها.