بانک سپه

پرچم ایران
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397

حساب سپرده قرض الحسنه جاری اشخاص حقوقی
چاپ
 
     حساب قرض الحسنه جاری اشخاص حقوقی
 
این حساب در ردیف حساب‌های دیداری است که با افتتاح آن اشخاص حقوقی می‌توانند نسبت به برداشت یا انتقال وجه از طریق چک، کارت حساب، کارت الکترونیکی و یا سایر ابزارهای مجاز اقدام نمایند.
 
شرایط و ضوابط :
1- عدم انقضاء مدت اختیارات هیأت مدیره.
2- نداشتن سابقه چک برگشتی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
3- داشتن معرف که در یکی ازشعب بانک سپه حساب جاری داشته باشد.
4- حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب جاری اشخاص حقوقی 2.000.000 ریال می باشد.
5- شخص حقوقی باید در داخل کشور و در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و یا «شرکت در شرف تأسیس» باشد.
6- افتتاح حساب جاری برای شعب شرکت‌ها باید توسط دفتر مرکزی آن‌ها انجام شود و متقاضی می‌تواند حق برداشت از حساب را به نماینده/نمایندگان خود در شعب شرکت خود، در صورت تجویز اساسنامه شرکت تفویض نماید.
7- نداشتن بدهی غیرجاری برای شرکت و اعضای هیأت مدیره.
8- ارائه تأییدیه از وزارت امورخارجه برای سفارت خانه ها، سازمان ها و نهادهای بین المللی
9- برای کلیه عملیات بانکی اخذ «شماره مشتری» الزامی می باشد.
 
مدارک مورد نیاز :
1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه و آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت (امکان افتتاح حساب جاری در اساسنامه قید شده باشد).
2- تصویر شرکت نامه و آخرین روزنامه رسمی آگهی تغییرات.
3- ارائه اصل و تصویر کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضای شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت (آگهی تغییرات).