سه شنبه 29 اسفند 1396

حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
چاپ
 
     حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
 
به سپردهای اطلاق می شود که سپرده گذار می تواند بدون در نظر گرفتن مدت، وجوه خود را به حسـاب واریــز و از آن برداشــت نموده و از سود علی الحساب تعیین شده بهره مند گردد.
 
شرایط و ضوابط:
1- داشتن 18 سال تمام یا حکم رشد ازطرف دادگاه صالحه (اعم از باسواد و بیسواد). برای صغار، ولی قهری یا قیم آنها میتواند مبادرت به افتتاح حساب نماید.
2- اشخاص غیر از ولی، وصی، قیم ازجمله مادران می توانند بنام خود و به نفع فرزندان صغیر خود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت افتتاح نمایند و تا رسیدن صغیر به سن قانونی حق برداشت از حساب را داشته باشند.
3- پرداخت سود سپرده های کوتاه مدت برای بار اول منوط به توقف مدت 30 روز متوالی سپرده می باشد، مشروط به اینکه حداقل مانده سپرده از مبلغ 500،000 ریال کمتر نباشد.
4- سود سپرده های مذکور بر مبنای کمترین مانده در هر روز محاسبه و به صورت ماهانه پرداخت می گردد.
5- حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب کوتاه مدت 500.000 ریال می باشد.
 
مدارک مورد نیاز:
الف- مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:
1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ یک قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بیسواد) در صورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب، مشخص شده باشد.
2- ارائه اصل و تصویر کارت ملی یا اصل و تصویر شناسنامه به همراه شماره ملی و کدپستی.
ب- مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:
1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب کوتاه مدت در اساسنامه قید شده باشد).
2- تصویر شرکتنامه و آخرین آگهی تغییرات.
3- ارائه اصل و تصویر کارت ملی یا اصل و تصویر شناسنامه به همراه شماره ملی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضاء شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت (آگهی تغییرات).