شعبه مستقل نگين سپه

چاپ

شعبه مستقل نگین سپه

نام سرپرستاحمد  بختیاری
تلفن 52 الی 88647050 -021
نمابر88647054 - 021
ایمیل
کد پستی1519662840
آدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه همکف

معاونین

علیا  امیری پور
احمد  بختیاری
مریم  پورمحمدگلزاری

مسئول روابط عمومی
تلفن

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک. ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعبه .