تصویر عنوان صفحه

اداره کل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

چاپ
علی ابوللی

اداره کل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

آیکون یوزر یا کاربرنام سرپرست علی  ابوللی
آیکون تلفنتلفن 22554175 و 22554185-021
آیکون نمابرنمابر 22552939 - 021 داخلی 272
آیکون ایمیلایمیل sep_aml@ebanksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی 1958613561
آیکون آدرسآدرس تهران، چهارراه پاسداران، خیابان دولت، چهارراه دلبخواه، جنب اداره پست رستم آباد، پلاک 67

معاونین

حسن چمنی راد حسن  چمنی راد
مهدی حجتی نیا مهدی  حجتی نیا
کوثر کولیوند کوثر  کولیوند


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر رعایت تمامی سیاست ها، رویه ها و دستورالعمل های مرتبط با فعالیت سازمان و حصول اطمینان از انطباق آن ها با قوانین، مقررات و استانداردهای تعیین شده توسط مبادی ذی ربط. کنترل و ارزیابی کلیه عملیات در شبکه بانک به منظور حصول اطمینان از اجرای کامل قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.