منوی کنار صفحه
بستن منو
تصویر عنوان صفحه

نرخ سود علی الحساب سپرده های ریالی

چاپ
نرخ جدید سود نرخ جدید سود علی الحساب انواع سپرده های مدت دار بانک سپه از تاریخ 1399/04/25

نوع سپرده نرخ سودعلی الحساب مثال: مبلغ سود به ازای حداقل مانده 1.000.000 ریال برای انواع سپرده
روز ماهیانه انتهای مدت
کوتاه مدت عادی (ماه شمار) 10%   - 8.219 ریال   -
ویژه سه ماهه (90 روزه) 12% - 9.863 ریال   29.589 ریال  
ویژه شش ماهه (180 روزه) 14% - 11.507 ریال   69.041 ریال  
بلند مدت 1 ساله 16% - 13.151 ریال   160.000 ریال  
بلند مدت 2 ساله 18% - 14.795 ریال   360.000 ریال  

* توجه :
- مبنای محاسبه پرداخت سود سپرده ها در بانک سپه به صورت ماه شمار می باشد.
- پرداخت سود علی الحساب سپرده کوتاه مدت بر مبنای کمترین مانده حساب در ماه محاسبه می گردد.
- در صورت فسخ سپرده مدت دار، قبل از 30 روز هیچ سودی به آن تعلق نمی گیرد.
- به استناد نامه شماره 99/180680 مورخ 1399/06/12 بانک مرکزی ج.ا.ا.، نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که قبل از سررسید برداشت شوند، معادل نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر نیم درصد خواهد بود. 
تصویر عنوان صفحه

نرخ سود علی الحساب سپرده های طرح سمن

چاپ
توجه: مدت زمان اجرای این طرح به پایان رسیده است.

 نرخ جدید سود علی الحساب انواع سپرده های مدت دار طرح سمن (سپرده مدت دار نوین)


نوع سپرده نرخ سود تجمیعی سالانه مثال: مبلغ سود به ازای هر 1.000.000 ریال
در انتهای دوره
کوتاه مدت 180 روزه 15.23% 75.107 ریال
بلند مدت 1 ساله 16.04% 160.400 ریال

* توجه :
- حداقل مبلغ مجاز جهت افتتاحسپرده طرح سمن 1.000.000 ریال می‌باشد و مبالغ مجاز جهت برداشت قسمتی از سپرده، بایستی ضریبی از این مبلغ باشد.
- پرداخت سود تجمیعی سپرده ها بر مبنای پایان دوره و در سررسید سپرده ها خواهد بود.
- چنانچه سپرده‌گذار قبل از سررسید اقدام به دریافت قسمتی و یا کل وجه سپرده طرح سمن نماید، سود متعلقه طبق ضوابط بستن سپرده های مدت دار، بر اساس نرخ سود تجمیعی دوره متناظر با مدت سپرده‌گذاری ضمن کسر نیم درصد جریمه، محاسبه و پرداخت می‌گردد.
- نرخ سود سپرده‌های مشمول طرح در زمان افتتاح و یا تمدید، براساس نرخ سود ابلاغی از سوی بانک مرکزی‌ج.ا.ا تعیین و محاسبه خواهد شد.
تصویر عنوان صفحه

محاسبه سود سپرده های ارزی


  نوع سپرده:
ارائه خدمت افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت ارزی روزشمار به مشتریان متوقف شده است. برای استفاده از محاسبه گر سود سپرده های ارزی، نوع سپرده را «مدت دار» انتخاب نمائید.

  نوع ارز :

  مدت سپرده گذاری :
ارائه خدمت افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت ارزی روزشمار به مشتریان متوقف شده است. برای استفاده از محاسبه گر سود سپرده های ارزی، مدت سپرده گذاری را «3، 6، 9، 12 ماهه» انتخاب نمائید.

  سپرده گذاری از محل :

  نرخ سود قابل پرداخت :
0/75

  مبلغ سپرده :
حداقل مبلغ سپرده 1000 دلار/700یورو می باشد.محاسبه سود براساس آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره و اطلاعات درج شده در این صفحه انجام پذیرفته و درصورت تکمیل دوره سپرده گذاری توسط مشتری، قابل انجام است. شایان ذکر است به آن دسته از سپرده هایی که کمتر از یک ماه در بانک ماندگاری داشته باشند، سودی تعلق نخواهد گرفت.