نرخ سود تسهیلات

چاپ
نرخ سود انواع تسهیلات ریالی بانک سپه براساس آخرین سیاست ها و ضوابط اعتباری - از تاریخ 1395/4/19
نوع عقد نرخ سود
غیر مشارکتی (مبادله ای) / شامل: خرید دین، سلف، فروش اقساطی 18%
فروش اقساطی خرید مسکن 18%
تسهیلات مسکن ایثارگران (خانواده های شهدا، جانبازان و آزادگان) 4% (سهم متقاضی)
نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی بخش صادرات (با پوشش ضمانت نامه ای «صندوق ضمانت صادرات») 18%
نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی بخش صنعت و معدن 18%
نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی بخش خدمات 18%
نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی بخش بازرگانی 18%
نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی بخش ساختمان و مسکن 18%
تسهیلات از محل منابع «صندوق توسعه ملی» طبق نظام نامه «صندوق توسعه ملی»