تصویر عنوان صفحه

تشویق و حمایت از فعالیتهاي علمی کارکنان

چاپ
تشویق و حمایت از فعالیتهای علمی کارکنان
 
بانک سپه در راستای توسعه و ارتقاء دانش علمی و حرفه ای کارکنان خود، نسبت به تشویق و حمایت از فعالیت های علمی همکاران به شرح زیر اقدام می نماید:
به منظور تشویق همکاران بانک سپه برای ارتقاء درجه تحصیلی خود به مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، بر اساس مصوبه هیأت محترم مدیره بانک و مطابق فرایند مندرج در اطلاعیه شماره 27 /94/3 مورخ 1394/2/7 اقدام می نماید.
حمایت از فعالیتهای علمی همکاران بانک سپه در مقطع دکتری و مطابق فرآیند مربوطه که در بخش رساله های سفارشی درج گردیده است، صورت می پذیرد.