تصویر عنوان صفحه

مدیریت امور سازمان و برنامه ریزی

چاپ
محمد  یونسی  مدیریت امور سازمان و برنامه ریزی

مدیریت امور سازمان و برنامه ریزی

آیکون یوزر یا کاربر نام مدیرمحمد  یونسی
آیکون تلفنتلفن
آیکون نمابرنمابر
آیکون ایمیلایمیلyounesi@ebanksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی1519662840
آیکون آدرسآدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه

معاونین

زهره  انوری زهره  انوری
محمد  متین محمد  متین
سیاوش  میرزائی کوتنائی سیاوش  میرزائی کوتنائی


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
کنترل و ارزیابی کلیه عملیات در شبکه بانک به منظور حصول اطمینان از صحت و دقت فعالیت ها.