مدیریت امور سازمان و برنامه ریزی

چاپ

مدیریت امور سازمان و برنامه ریزی

نام مدیرمحمد  یونسی
تلفن
نمابر
ایمیلyounesi@ebanksepah.ir
کد پستی1519662840
آدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه

معاونین

زهره  انوری
محمد  متین
سیاوش  میرزائی کوتنائی
ابوطالب  نعیمی


اهم وظایف
کنترل و ارزیابی کلیه عملیات در شبکه بانک به منظور حصول اطمینان از صحت و دقت فعالیت ها.