تصویر عنوان صفحه

اداره کل گزينش

چاپ
حسن فتح خواه اداره کل گزینش

اداره کل گزینش

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرحسن فتح خواه
آیکون تلفنتلفن61 الی 66717259 - 021
آیکون نمابرنمابر66717277 - 021
آیکون ایمیلایمیل
آیکون کد پستیکد پستی1131964713
آیکون آدرسآدرستهران، میدان فردوسی، ضلع جنوب غربی، جنب بانک سپه شعبه فردوسی

معاونین

مسعود لوایی یانسی مسعود لوایی یانسی


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
فرآیند کاری مرتبط با بررسی و تائید صلاحیت اخلاقی، اعتقادی و سیاسی متقاضیان مشمول قانون گزینش قبل از ورود به بانک تا مرحله قطعیت اشتغال.