اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
پنجشنبه 1 آبان 1399
تصویر عنوان صفحه

اداره کل گزينش

چاپ
حسن فتح خواه اداره کل گزینش

اداره کل گزینش

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرحسن فتح خواه
آیکون تلفنتلفن61 الی 66717259 - 021
آیکون نمابرنمابر66717277 - 021
آیکون ایمیلایمیل
آیکون کد پستیکد پستی1131964713
آیکون آدرسآدرستهران، میدان فردوسی، ضلع جنوب غربی، جنب بانک سپه شعبه فردوسی

معاونین

مسعود لوایی یانسی مسعود لوایی یانسی


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
فرآیند کاری مرتبط با بررسی و تائید صلاحیت اخلاقی، اعتقادی و سیاسی متقاضیان مشمول قانون گزینش قبل از ورود به بانک تا مرحله قطعیت اشتغال.