تصویر عنوان صفحه

اداره کل خزانه داری و نظام های پرداخت

چاپ
علیرضا حاجی آقابزرگی

اداره کل خزانه داری و نظام های پرداخت

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرعلیرضا  حاجی آقابزرگی
آیکون تلفنتلفن 66745405 و 66744919-021
آیکون نمابرنمابر 66745189 - 021
آیکون ایمیلایمیل
آیکون کد پستیکد پستی1136955611
آیکون آدرسآدرستهران، میدان امام خمینی، شعبه مرکزی بانک سپه، طبقه سوم

معاونین

داود احمدی داوود  احمدی 
عباسعلی تاج الدین عباسعلی  تاج الدین 
محمد جوانمردان محمد  جوانمردان 
سیدحسین فاطمی سیدحسین  فاطمی 
مجتبی فروتن مجتبی  فروتن 
محرمعلی یزدانی محرمعلی  یزدانی 


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
مدیریت وجوه نقد بانک، مدیریت و انجام امور مربوط به نظام جامع پرداخت، حضور مستمر در بازار بین بانکی ریالی، مدیریت و انجام امور مربوط به سامانه چکاوک، مدیریت و انجام امور مربوط به چکهای مسافرتی و اوراق بهادار، مدیریت و نظارت بر امور مربوط به صندوق امانات، مدیریت و نظارت بر عملیات قبوض الکترونیک، مدیریت و نظارت بر نقل و انتقال وجوه از درگاه اینترنت، مدیریت و نظارت بر کلیه امور اجرایی حسابهای جاری طلایی، مدیریت و نظارت بر سیستم شتاب بانک، کنترل و نظارت بر امور مراودات مشتریان و رفع اختلافات احتمالی در حساب‌های متمرکز بانک.