تصویر عنوان صفحه

محاسبه سود سپرده های ارزی


  نوع سپرده:
ارائه خدمت افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت ارزی روزشمار به مشتریان متوقف شده است. برای استفاده از محاسبه گر سود سپرده های ارزی، نوع سپرده را «مدت دار» انتخاب نمائید.

  نوع ارز :

  مدت سپرده گذاری :
ارائه خدمت افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت ارزی روزشمار به مشتریان متوقف شده است. برای استفاده از محاسبه گر سود سپرده های ارزی، مدت سپرده گذاری را «3، 6، 9، 12 ماهه» انتخاب نمائید.

  سپرده گذاری از محل :

  نرخ سود قابل پرداخت :
0/75

  مبلغ سپرده :
حداقل مبلغ سپرده 1000 دلار/700یورو می باشد.محاسبه سود براساس آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره و اطلاعات درج شده در این صفحه انجام پذیرفته و درصورت تکمیل دوره سپرده گذاری توسط مشتری، قابل انجام است. شایان ذکر است به آن دسته از سپرده هایی که کمتر از یک ماه در بانک ماندگاری داشته باشند، سودی تعلق نخواهد گرفت.