اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
چهارشنبه 30 مهر 1399
تصویر عنوان صفحه

اداره کل بازرسی

چاپ
علی اصغر بشیری

اداره کل بازرسی

آیکون یوزر یا کاربرنام سرپرستعلی اصغر  بشیری
آیکون تلفنتلفن 84434101 و 84434242-021
آیکون نمابرنمابر88408947 - 021
آیکون ایمیلایمیل
آیکون کد پستیکد پستی1567717915
آیکون آدرسآدرستهران، خیابان شهید مطهری، بعد از چهارراه سهروردی، داخل محوطه باشگاه کارکنان بانک سپه

معاونین

حسین اسلامی افراکنی حسین  اسلامی افراکنی
یونس  بازیار اصل یونس  بازیار اصل
علی  عبدالملکی علی  عبدالملکی


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
کنترل و ارزیابی کلیه عملیات در شبکه بانک به منظور حصول اطمینان از صحت و دقت فعالیت ها.