اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
پنجشنبه 1 آبان 1399
تصویر عنوان صفحه

اداره کل حسابرسی داخلی

چاپ
مرتضی  درویشی  اداره کل حسابرسی داخلی

اداره کل حسابرسی داخلی

آیکون یوزر یا کاربر نام مدیرمرتضی  درویشی
آیکون تلفنتلفن35915102 - 021
آیکون نمابرنمابر 77613829 - 021
آیکون ایمیلایمیل
آیکون کد پستیکد پستی1147614185
آیکون آدرسآدرستهران، خیابان سعدی شمالی، ساختمان 250 (بالای شعبه قائم سعدی)، طبقه هفتم

معاونین

 


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
کنترل و ارزیابی کلیه عملیات در شبکه بانک به منظور حصول اطمینان از صحت و دقت فعالیت ها.