تصویر عنوان صفحه

مدیریت امور ناحیه سه

چاپ
علیرضا  نقوی مقدم

مدیریت امور ناحیه سه

نام مدیرعلیرضا  نقوی مقدم
تلفن ---
نمابر ---
ایمیل
کد پستی1519662840
آدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه ---

معاونین

رضا  میرزاحسینی رضا  میرزاحسینی
نعمت اله  نقاشیان نعمت اله  نقاشیان


اهم وظایف
ابلاغ خط مشی ها و سیاستها همگام با سیاستهای اولیاء بانک ابلاغ برنامه های میان مدت و تدوین برنامه های بلند مدت در حیطه اختیارات مجموعه تحت پوشش جهت تصویب هیئت مدیره.