تصویر عنوان صفحه

راهنمای رفع سوء اثر از چک برگشتی

چاپ
راهنمای رفع سوء اثر از چک برگشتی

کلیه امور مربوط به رفع سوء‌اثر از چک‌های برگشتی اشخاص، صرفاً از طریق شعب این بانک و به شرح زیر صورت می‌پذیرد:
الف) درصورتیکه لاشه چک موجود باشد:
     - واریز مبلغ کسری موجودی به حساب و دریافت مبلغ چک توسط ذینفع (پاس شدن مجدد چک)
     - ارائه لاشه چک برگشتی به بانک (بانک موظف به ارائه رسید می‌باشد)
ب) درصورتیکه لاشه چک به دلایلی نظیر مفقود شدن‌، به سرقت رفتن و سوختن موجود نباشد:
     - ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک
رضایت‌نامه رسمی یا محضری ذینفع مشتمل بر رضایت وی نسبت به صاحب حساب و نداشتن ادعای طلب بابت چک برگشت شده و اذعان ذینفع مبنی بر عدم واگذاری چک به شخص ثالث می‌باشد. در صورت عدم اطلاع از مشخصات ذینفع چک (شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است)، صاحب حساب می‌تواند با ارائه درخواست کتبی مشخصات مورد نظر را از شعبه اخذ نماید. ضمن اینکه اخذ رضایت‌نامه محضری آثار و مزایای حقوقی دارنده اصل چک را که احتمال دارد بعدها به بانک مراجعه کند، زایل نمی‌نماید. همچنین چنانچه ذی‌نفع چک، شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد می‌تواند با ارائه نامه رسمی رضایت خود را اعلام نماید.
     - واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی یا به مدت 24 ماه
     - ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی
     - ارائه نامه مراجع ثبتی ذیصلاح با ذکر مشخصات اصلی چک) مبنی بر رفع سوءاثر از چک برگشتی

سایر موارد:
- اطلاعات مربوط به گواهی‌نامه عدم پرداخت پس از ده روز کاری از زمان برگشت چک به بانک مرکزی ج.ا.ا. ارسال می‌شود.
- امکان اخذ فهرست کامل تعداد و مشخصات چک‌های برگشتی در شعبه مربوطه وجود دارد.
- نتیجه رفع سوء‌اثر از چک برگشتی پس از ده روز کاری از زمان انجام عملیات رفع سوء اثر در شعبه قابل پیگیری است.
- با توجه به تمرکز عملیات رفع سوء‌اثر چک برگشتی در شعب بانک، مراجعه متقاضیان به ادارات مرکزی بی‌نتیجه خواهد بود.