تصویر عنوان صفحه

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران

چاپ

     طرح صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان از انواع صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت و پیش بینی سود است که تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می کند، از این رو ریسک حداقلی را برای سرمایه گذاران دارد. نرخ سود پیش بینی شده در این صندوق (به شرط ورود و خروج در 16 ماه) سالانه 16 درصد علی الحساب و بدون نرخ شکست می باشد.
صدور واحد سرمایه گذاری بر اساس ارزش خالص دارایی های همان روز و ابطال آنها براساس ارزش خالص دارایی های روز قبل ارائه درخواست صورت می گیرد.
 
شرایط و ضوابط :
 - قیمت هر واحد سرمایه گذاری در دوره پذیره نویسی اولیه، یک میلیون ریال است کــه مشتری ملزم به خرید حداقل 10 واحد سرمایه گذاری (معادل 10 میلیون ریــال) و حداکثر 5 درصد از کل مبلغ ارزش صندوق می باشد .
 - به ازای کل واحدهای سرمایه گذاری خریداری شده توسط مشتری، یک برگ گواهی سرمایه گذاری توسط صندوق صادر می شود که امکان چاپ این گواهی در سایت صندوق وجود دارد.
 - مبلغ 20.000 ریال کارمزد به ازای کل مبلغ سرمایه گذاری از مشتریان اخذ می شود.
 
مدارک مورد نیاز :
الف- نحوه سرمایه گذاری در صندوق:
 1- تکمیل فرم مشخصات سرمایه گذار به صورت اینترنتی در سایت www.ganjinehomidfund.ir و دریافت کد کاربری و رمز ورود از صندوق سرمایه گذاری امید.
 2- صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری در سایت صندوق و به صورت اینترنتی و با کد کاربری سرمایه گذارانجام می شود.
 3- 48 درصد از سپرده های جذب شده در این طرح جزء اهداف پویش در بخش سپرده آن شعب واریز کننده وجه به صورت فیش نقدی لحاظ خواهد شد. 
 4- واریز وجه مورد نظر به حساب شماره 1309301239607 نزد شعبه آپادانا بانک سپه
ب- نحوه خروج از صندوق:
 1- با مراجعه به سایت صندوق (www.ganjinehomidfund.ir) و ورود با کد کاربری نسبت به تکمیل فرم درخواست ابطال واحد های سرمایه گذاری، فروش بخش و تمامی واحد های سرمایه گذاری انجام می شود.
 2- مراجعه به شعب منتخب و تکمیل فرم درخواست ابطال واحد های سرمایه گذاری.
 3- واریز وجه واحد های ابطال شده توسط صندوق به حساب سرمایه گذار پس از دو روز کاری کاری.