تصویر عنوان صفحه

فرآیندهای کاری خدمات بانکی

چاپ

نوع خدمت

شرح فرآیند خدمت بانکی

زمان

مدیریت سپرده های ریالی

افتتاح حساب / سپرده های ریالی

قرض الحسنه جاری   960
قرض الحسنه جاری بدون دسته چک   450
قرض الحسنه جاری دولتی در تهران   --
قرض الحسنه جاری دولتی در شهرستانها   --
قرض الحسنه پس انداز   450
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت   450
سپرده سرمایه گذاری مدت دار   650

تراکنش
حساب /
سپرده های ریالی

واریز نقدی به حساب / سپرده   120
برداشت از حساب / سپرده نقدی از حساب / سپرده 46
قسمتی از سپرده سرمایه گذاری 300
قرض الحسنه جاری --
دستور پرداخت الکترونیکی 374

تغییر شرایط
در سپرده های
ریالی

بستن حساب / سپرده حساب قرض الحسنه جاری 420
حساب قرض الحسنه پس انداز 450
حساب جاری بدون دسته چک 450
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت 450
سپرده سرمایه گذاری مدت دار 220
انسداد حساب / سپرده / مبلغ   100
رفع انسداد حساب / سپرده / مبلغ   70
تغییر شرایط حساب قرض الحسنه جاری دولتی   --
غیرفعالسازی حساب / سپرده ورشکستگان   --
تبدیل سپرده مدت دار اشتراکی به انفرادی   --
انتقال سپرده مدت دار به بستگان درجه یک   --
ارائه
خدمات
ریالی

خدمات چک

واگذاری چک عهده سایر بانکها در چکاوک   --
کارسازی چک عهده در سامانه چکاوک   200
پرداخت چک بین بانکی و واگذاری در چکاوک   --
پرداخت چک بانکی   240
صدور / تمدید دسته چک   480
انسداد چک   100
رفع انسداد چک   70
رفع سوء اثر از چک برگشتی   120
صدور چک بانکی / بین بانکی   180
مفقودی / مسروقه چک بانکی   --
مفقودی / مسروقه چک بین بانکی   --
ابطال و استرداد چک بین بانکی   --

خدمات الکترونیکی

کارت مغناطیسی و درگاه های غیرحضوری   --
کارت هدیه صدور کارت هدیه 80
مفقودی / مسروقه / انقضا کارت --
صدور بن کارت   --

خدمات اوراق گواهی سپرده
سرمایه گذاری عام

فروش اوراق گواهی سپرده
سرمایه گذاری عام
  250
خرید اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری عام   290
انتقال اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری عام   --

خدمات صندوق امانات

واگذاری صندوق امانات   320
استفاده از صندوق امانات   --
معرفی وکیل برای استفاده از صندوق امانات   --
تمدید صندوق امانات   --
بازگشایی صندوق امانات   --
مفقودی کلید صندوق امانات   180
استرداد صندوق امانات   180

خدمات حساب تأمین کسری موجودی

تخصیص حساب تأمین کسری موجودی   --
تغییر / حذف حساب تامین کسری موجودی   --

خدمات قبوض آبونمان

    --

توجه: مدت زمان انجام فرآیند بر حسب ثانیه می باشد.