تصویر عنوان صفحه

اداره کل حسابداری مدیریت و بودجه

چاپ
شهرام  احمدی سلمانی

اداره کل حسابداری مدیریت و بودجه

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرشهرام  احمدی سلمانی
آیکون تلفنتلفن 88317118 و 88320824-021
آیکون نمابرنمابر 88325248 - 021
آیکون ایمیل ایمیلafshoun@ebanksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی1584895611
آیکون آدرسآدرستهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان مفتح جنوبی، کوچه عارف ادیب، پلاک 23، طبقه 5

معاونین

سیدامیر جعفر جوزی سیدامیر  جعفر جوزی
امید لطفی امید  لطفی


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل ایجاد هزینه ، محاسبه و اندازه گیری بهام تمام شده خدمات و محصولات ، تجزیه و تحلیل وضعیت مالی رقبا ، محاسبه و تحلیل نسبت کفایت سرمایه ، بررسی و تحلیل صورتهای مالی بانک، تهیه و تدوین الگویی مناسب برای مدیریت بهینه دارایی و بدهی شامل مدیریت نقدینگی و نرخ سود و... ، شناسایی و اندازه گیری ریسک های مرتبط با فعالیت های بانک.