تصویر عنوان صفحه

طرح قلب سفید سپه (ویژه پرستاران)

چاپ

     طرح قلب سفید (ویژه پرستاران)
 
در این طرح پرستاران به عنوان مشتریان حقیقی یک فقره سپرده قرض الحسنه جاری کارت (بدون دسته چک - متمرکز) ویژه طرح قلب سفید افتتاح می‌نمایند. این حساب تا سقف 200 میلیون ریال مشمول اولویت دریافت تسهیلات می‌باشد. مشتریان در صورت تمایل می‌توانند تا هر سقفی نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایند و مدت ماندگاری سپرده‌گذاری ملاک برخورداری از اولویت دریافت تسهیلات در قالب کارت اعتباری مرابحه خواهد بود.
 
شرایط و ضوابط :
 1- طرح قلب سفید ویژه پرستاران محترم در نظر گرفته شده است لذا کلیه دارندگان شماره نظام پرستاری (شاغل در حوزه درمان) می توانند از مزایای این طرح بهره مند گردند. 
 2- افتتاح حساب برای هر شخص حقیقی، صرفاً برای یک‌بار در طول مدت اجرای طرح مجاز است که این امر به‌ صورت سیستمی کنترل می‌شود.
 3- مشتری می‌تواند نسبت به برداشت / واریز از حساب سپرده اقدام نماید. بدیهی است برای استفاده از اولویت دریافت تسهیلات، میانگین مانده در روز، طی دوره سپرده‌گذاری ملاک عمل خواهد بود.
 4- در صورت بستن سپرده، امتیاز بهره مندی از تسهیلات به صورت سیستمی صفر خواهد شد و امکان اعطای تسهیلات به مشتری وجود نخواهد داشت.
 5- نداشتن چک برگشتی تسهیلات گیرنده و ضامنین در نظام بانکی
 6- فقدان بدهی و تعهدات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول تسهیلات گیرنده و ضامنین در نظام بانکی
 7- مثبت بودن اعتبارسنجی بانک مبنی بر توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی تسهیلات گیرنده و ضامنین
 8- تسهیلات طرح صرفاً در شعبه افتتاح کننده حساب قابل پرداخت است.
 9- تسهیلات طرح در قالب کارت اعتباری مرابحه مطابق با رویه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های موجود قابل پرداخت است و کلیه محاسبات به صورت سیستمی انجام می شود.
10- نرخ تسهیلات طرح 18 درصد، حداقل مدت‌ زمان ماندگاری سپرده برای اعطای امتیاز بهره مندی از تسهیلات طرح 2 ماه، حداکثر مدت‌ زمان بازپرداخت تسهیلات 36 ماه و سقف تسهیلات پرداختی 200 میلیون ریال است.
11- در صورت حفظ سپرده در مدت زمانی بیشتر از حداقل مدت ماندگاری، امتیاز حساب محاسبه لیکن پرداخت تسهیلات بالاتر از سقف در نظر گرفته شده (200 میلیون ریال)، امکان پذیر نمی باشد.
12- حق تقدم اعطای تسهیلات این طرح برای حساب های حقیقی، قابل انتقال به غیر نمی باشد.
13- در صورت بهره مندی از حق تقدم تسهیلات طرح و قبل از پرداخت تسهیلات و صدور کارت اعتباری، بایستی حداقل معادل ده درصد مبلغ تسهیلات متعلقه، به عنوان وثیقه نقدی از مشتری اخذ و در حساب «قلب سفید» ایشان تا زمان بازپرداخت کامل تسهیلات مسدود و الباقی وثایق مورد نیاز نیز مطابق با مطابق بخشنامه ها و دستورالعمل های اعتباری موجود اخذ گردد.
14- امکان اخذ ضمانت به شکل متقابل ممنوع بوده و این موضوع به‌ صورت سیستمی کنترل می‌شود.
15- چنانچه مشتری قبلاً از تسهیلات کارت اعتباری مرابحه بانک متبوع استفاده نموده باشد، امکان دریافت مجدد کارت اعتباری بدون تسویه تسهیلات قبلی امکان پذیر نمی باشد. شایان ذکر است پرداخت تسهیلات برای متقاضیانی که از تسهیلات کارت اعتباری سایر بانکها استفاده کرده باشند و مجموع تسهیلات دریافتی آنها در قالب کارت اعتباری از 500 میلیون ریال بیشتر نشده باشد امکانپذیر می باشد.
16- تعیین میزان تسهیلات پرداختی متناسب با میزان سپرده و مدت ماندگاری آن و همچنین تعیین مدت زمان بازپرداخت تسهیلات طرح، مطابق جدول ذیل:
سطح سقف تسهیلات پرداختی (ریال) درصد میزان تسهیلات حداقل مدت ماندگاری حداکثر مدت بازپرداخت
سفید 50.000.000 80 درصد میانگین مانده حساب 2 ماه  12 ماه 
90 درصد میانگین مانده حساب 3 ماه 18 ماه
100 درصد میانگین مانده حساب 4 ماه 24 ماه

سبز

100.000.000 80 درصد میانگین مانده حساب 2 ماه 12 ماه
90 درصد میانگین مانده حساب 3 ماه 18 ماه
100 درصد میانگین مانده حساب 4 ماه 24 ماه
آبی 150.000.000 80 درصد میانگین مانده حساب 2 ماه 18 ماه
90 درصد میانگین مانده حساب 3 ماه 24 ماه
100 درصد میانگین مانده حساب 4 ماه 36 ماه
سرمه ای 200.000.000 80 درصد میانگین مانده حساب 2 ماه 18 ماه
90 درصد میانگین مانده حساب 3 ماه 24 ماه
100 درصد میانگین مانده حساب 4 ماه 36 ماه

مدارک مورد نیاز :
1- تکمیل فرم درخواست و قرارداد افتتاح حساب سپرده طرح قلب سفید
2- ارائه اصل و تصویر کارت ملی به همراه اصل و تصویر شناسنامه


سایر موارد : این حساب از نوع حسابهای متمرکز بانک سپه است. بنابراین دارنده این حساب می تواند از خدمات سامانه های بانکداری اینترنتی، تلفنبانک و همراه بانک استفاده کند.