تصویر عنوان صفحه

کارت عابربانک سپه (Debit Card)

چاپ
کارت عابربانک سپه (کارت برداشت نقدی - Debit Card)

کارت عابربانک سپه، یکی از انواع کارت های بانکی (از نوع Debit Card) است که به سپرده مفتوحه به نام صاحب حساب، متصل بوده و دسترسی به موجودی حساب و دریافت خدمات بانکی را برای دارنده کارت از طریق کانال های مختلف (شعبه، اینترنت بانک، همراه بانک، تلفنبانک، دستگاه عابربانک، کیوسک بانکی، پایانه های فروش) فراهم می نماید.
بانک سپه در سال 1374 اولین کارت بانکی را با نام «عابربانک» در نظام بانکی کشور صادر نمود که در آن زمان علاوه بر شعبه از طریق دستگاه های عابربانک بانک متبوع نیز قابلیت برداشت وجه از حساب را داشت. به تدریج سایر بانکها نیز کارت بانکی متصل به سپرده را صادر نمودند و استفاده از کارتهای بانکی و دستگاه های عابربانک (ATM) بین مشتریان رواج یافت.
کارت عابربانک، یکی از انواع کارت های بانکی است که برای دارندگان انواع حسابهای قرض الحسنه (جاری و پس انداز) و سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت صادر می شود. این نوع کارت به نام صاحب حساب و با تاریخ انقضای 3 سال و شماره سریال کارت اختصاصی صادر می شود.

خدمات و مزایا:
- برای حساب شخص حقوقی، یک کارت به نام شرکت صادر و به فرد معرفی شده از سوی مشتری تحویل می شود. همچنین کارت عابربانک حسابهای اشتراکی به نام یکی از شرکا صادر و تحویل می شود. مشخصات نماینده شخص حقوقی یا شریک مورد نظر در حساب اشتراکی برای دریافت کارت، در قرارداد افتتاح حساب درج می شود.
- برداشت از حساب و انتقال وجه به سایر حسابهای مشتری در بانک سپه یا حساب سایر بانکها، علاوه بر هر یک از شعب بانک صادرکننده، از طریق دستگاه های عابربانک (ATM)، کیوسک بانکی، پایانه های فروش (POS) بانک صادرکننده و سایر بانک های عضو شبکه شتاب نیز فراهم می باشد.
- امکان واریز و انتقال وجه به کارت عابربانک با استفاده از کارتهای داخلی (صادره بانک سپه) و کارتهای سایر بانکهای عضو شبکه شتاب و از طریق کلیه درگاه های حضوری و غیرحضوری وجود دارد.
- برای دسترسی به موجودی حساب از طریق کارت عابربانک، علاوه بر کارت، وارد نمودن رمز آن نیز در سامانه مورد نظر الزامی است و این امر می تواند هنگام مفقودی و سرقت کارت، از سوءاستفاده های احتمالی سایر افراد جلوگیری نماید.
- امکان اطلاع رسانی کلیه تراکنشهای انجام شده از طریق کارت عابربانک بر روی تلفن همراه مشتری، با فعال سازی سرویس پیامک آنی برای حساب وجود دارد.
- کارت عابربانک قابلیت اتصال به چند حساب را نیز دارد که در آینده ای نزدیک عملیاتی می شود.
- در صورت همراه نداشتن کارت عابربانک، برداشت وجه از حساب می تواند از طریق مراجعه به شعبه و تکمیل فرم «درخواست واریز/ برداشت» و پس از تطبیق امضای وی با نمونه امضای موجود در سیستم، انجام شود.

شرایط استفاده:
شماره کارت: شماره کارت، شماره 16 رقمی درج شده روی کارت است که الگوریتم آن به شرح زیر می باشد:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
شش رقم اول از سمت چپ مربوط به شماره شناسایی بانک (بین بانکی)، ارقام هفتم و هشتم مربوط به کد محصول، ارقام نهم تا پانزدهم از شماره حساب مربوط به کارت صادر شده و رقم آخر، رقم کنترلی است که با الگوریتم خاصی به دست می آید. انجام عملیات انتقال الکترونیک وجه در شبکه شتاب صرفاً از طریق شماره کارت امکان پذیر است.
شماره حساب: شماره حساب، شماره 13 رقمی است که بر روی کارت درج نشده، لیکن کارت عابربانک به عنوان ابزار برداشت از آن حساب صادر شده است.
کد اعتبارسنجی (CVV2): کد اعتبارسنجی کارت، عددی سه یا چهار رقمی است که توسط سامانه کارت بانک تعریف و بر روی کارت درج می شود.
تاریخ انقضاء: تاریخ انقضاء توسط سامانه (کارت بانک) تعیین و به صورت سال و ماه روی کارت درج می شود. تاریخ انقضای کلیه کارت های مغناطیسی به استثنای کارت هدیه، حداکثر سه سال از تاریخ صدور است.

سایر موارد : امکان غیرفعال نمودن کارت عابربانک توسط مشتری، از طریق شعبه و درگاه های غیرحضوری فراهم می باشد، لیکن فعال نمودن مجدد کارت و صدور کارت و رمز المثنی صرفاً از طریق مراجعه به شعبه میسر است. بر این اساس در صورت اعلام مفقودی و سرقت کارت عابربانک از سوی مشتری به شعبه، بایستی پس از احراز هویت ایشان و تکمیل «فرم درخواست خدمات کارت و رمز» توسط وی، کارت عابربانک از طریق سیستم شعبه در وضعیت غیرفعال قرار گیرد. در این وضعیت تمامی سرویس های کارت در کلیه سامانه های بانک برای کارت مورد نظر غیرفعال شده و در صورت قرار گرفتن کارت در دستگاه عابربانک یا کیوسک بانکی، کارت توسط دستگاه ضبط می شود.
همزمان با غیرفعال نمودن کارت عابربانک، در صورت تقاضای دریافت کارت جدید از سوی مشتری، فرآیند تمدید کارت نیز با اخذ کارمزد مربوط انجام شود.

جستجوی شعب صادرکننده آنی کارتجستجوی شعب صادرکننده آنی کارت