اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
دوشنبه 30 فروردین 1400
تصویر عنوان صفحه

مدیریت امور ادغام

چاپ
فرزاد  امیری مدیر امور ادغام

مدیریت امور ادغام

آیکون یوزر یا کاربر نام مدیرفرزاد  امیری
آیکون تلفنتلفن 84436201 - 021
آیکون نمابرنمابر88760956 - 021
آیکون ایمیلایمیل
آیکون کد پستیکد پستی1519662840
آیکون آدرسآدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه- طبقه 13

معاونینآیکون اهم وظایفاهم وظایف
ابلاغ خط مشی ها و سیاستها همگام با سیاستهای اولیاء بانک ابلاغ برنامه های میان مدت و تدوین برنامه های بلند مدت در حیطه اختیارات مجموعه تحت پوشش جهت تصویب هیئت مدیره.
تصویر عنوان صفحه

صندوق دریافت پیامها و پرسشها مربوط به فرآیند اجرایی طرح ادغام