تصویر عنوان صفحه

معاونت پشتیبانی

چاپ
عیسی  کاظم نژاد

معاون مدیرعامل در حوزه پشتیبانی

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرعیسی  کاظم نژاد
آیکون تلفنتلفن88647174
آیکون نمابرنمابر88647034
آیکون ایمیلایمیلkazemnezhad@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی1519662840
آیکون آدرسآدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان دادمان ، ساختمان نگین سپه، طبقه 13 

واحدهای زیرمجموعهآیکون اهم وظایفاهم وظایف
ابلاغ خط مشی ها و سیاستها همگام با سیاستهای اولیاء بانک ابلاغ برنامه های میان مدت و تدوین برنامه های بلند مدت در حیطه اختیارات مجموعه تحت پوشش جهت تصویب هیات مدیره .