اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
چهارشنبه 30 مهر 1399
تصویر عنوان صفحه

معاونت پشتیبانی

چاپ
عیسی  کاظم نژاد

معاون مدیرعامل در حوزه پشتیبانی

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرعیسی  کاظم نژاد
آیکون تلفنتلفن88647174
آیکون نمابرنمابر88647034
آیکون ایمیلایمیلkazemnezhad@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی1519662840
آیکون آدرسآدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان دادمان ، ساختمان نگین سپه، طبقه 13 

واحدهای زیرمجموعهآیکون اهم وظایفاهم وظایف
ابلاغ خط مشی ها و سیاستها همگام با سیاستهای اولیاء بانک ابلاغ برنامه های میان مدت و تدوین برنامه های بلند مدت در حیطه اختیارات مجموعه تحت پوشش جهت تصویب هیات مدیره .