تصویر عنوان صفحه

مدیریت امور سرمایه گذاری و راهبری شرکتها

چاپ
فاطمه رضایی

مدیریت امور سرمایه گذاری و راهبری شرکتها

نام مدیر فاطمه  رضائی 
تلفن 35911832 و 35911805 - 021
نمابر 88663175 - 021
ایمیل
کد پستی1519662840
آدرس تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، خیابان 23، پلاک 18

معاونیناهم وظایف
ابلاغ خط مشی ها و سیاستها همگام با سیاستهای اولیاء بانک ابلاغ برنامه های میان مدت و تدوین برنامه های بلند مدت در حیطه اختیارات مجموعه تحت پوشش جهت تصویب هیئت مدیره.