تصویر عنوان صفحه

اداره کل فناوری اطلاعات واحدهای ادغامی

چاپ
رضا  عیوضی

اداره کل فناوری اطلاعات واحدهای ادغامی

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیررضا  عیوضی
آیکون تلفنتلفن ---
آیکون نمابرنمابر ---
آیکون ایمیلایمیل ---
آیکون کد پستیکد پستی1136955611
آیکون آدرسآدرستهران، میدان امام خمینی، ساختمان مرکزی بانک سپه

معاونین

 معاون اداره ---


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
---