اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
چهارشنبه 30 مهر 1399
تصویر عنوان صفحه

اداره کل فناوری اطلاعات واحدهای ادغامی

چاپ
رضا  عیوضی

اداره کل فناوری اطلاعات واحدهای ادغامی

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیررضا  عیوضی
آیکون تلفنتلفن ---
آیکون نمابرنمابر ---
آیکون ایمیلایمیل ---
آیکون کد پستیکد پستی1136955611
آیکون آدرسآدرستهران، میدان امام خمینی، ساختمان مرکزی بانک سپه

معاونین

 معاون اداره ---


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
---